2021. aastal muutus taaskord TTOS. Kui viimase muudatuste paketiga 2019. aastal muudeti/täpsustati paljusid ajale jalgu jäänud sõnastusi/termineid ning sisult suuri ja olulisi muudatusi tehti tegelikult väga vähe, siis sel korral on oodata veidi mastaapsemaid muutusi

Esmalt puudutavad need olukordi, kus ettevõttes töötavad samal ajal nii töötajad kui teenuseosutajad (nt käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavad isikud) või kui töökeskkonnas tegutsevad üksnes teenuseosutajad. Varasemalt on TTOS käsitlenud tööohutusega seotud kohustusi teenuseosutajatest üksnes füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) jaoks ja suhtes. Uue redaktsiooni kohaselt tekib nn teenuseosutajal kohustus teavitada tööandjaid oma tegevusega seotud ohtudest ja tagada, et tema tegevus ei ohusta töötajaid, kellega töötatakse samas töökeskkonnas.

Tööandja peab teenuseosutajat, kes töötab koos tema töötajatega, teavitama töökohal esinevatest ohtudest ning päästetööde ja esmaabi korraldusest

Samuti tekib tööandjal kohustus uurida tööõnnetusi, mis on juhtunud teenuseosutajatega, kes töötavad tema töötajatega samas keskkonnas. Uuenduslikult kohustab seadus nüüd ka omavahel infot vahetama kahte erinevat teenuseosutajat, kes peavad üksteist oma tegevusega seotud ohtudest teavitama ja tagama, et nende tegevus ei ohusta teisi töötegijaid.

TTOS lisandus uus § 134, mis koondab edaspidi riskianalüüsiga seonduvad õigused ja kohustused

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse uues redaktsioonis muudetakse töökeskkonna andmekogule esitatavaid nõudeid ning uuendatakse töökeskkonna andmekogu põhimäärust tööelu infosüsteemi (edaspidi TeIS) arendamiseks. Tööinspektsioon võttis TeIS-i kasutusele järelevalve töövahendina juba 2020. aastal, nüüdseks sisaldab TeIS ka töökeskkonna iseteenindust, mille kaudu saavad tööandjad Tööinspektsiooniga suhelda: sisestada andmeid töökeskkonnaspetsialistide, töökeskkonnavolinike, esmaabiandjate ja töökeskkonnanõukogu liikmete kohta. Lisandub võimalus töökeskkonna riske hinnata TeIS-is oleva töövahendi abil. Seadus kohustab seetõttu tööandjaid koostama töökeskkonna riskide hinnangu TeIS-is või laadima ettevõtte kehtiva riskianalüüsi TeIS-i üles.

Lisaks TeIS-i puudutavatele muudatustele täpsustatakse riskianalüüsi tegemisega seonduvaid kohustusi. TTOS lisandus uus § 134, mis koondab edaspidi riskianalüüsiga seonduvad õigused ja kohustused.

Lisaks tuuakse TTOS-s selgelt välja, et tegevuskava on osa riskianalüüsist, mitte eraldiseisev tegevus

Riskianalüüs peab lisaks ohtude tuvastamisele sisaldama ka abinõusid nende ohtude maandamiseks, tegemist ei ole kahe eraldiseisva protsessiga. Samuti täpsustatakse, et töötingimuste ja töökeskkonna muutumisel ei pea alati tegema uut riskianalüüsi, vaid olemasolevat riskianalüüsi võib ka uuendada. On lisandunud tööinspektori õigus nõuda tööandjalt riskianalüüsi uuendamist, kui tööinspektor järelevalve käigus tuvastab, et tööandja ei ole riskianalüüsi tegemisel piisavalt töökeskkonnas esinevaid riske hinnanud või näinud ette abinõusid ohtude maandamiseks. Samuti on tööinspektoril õigus nõuda riskianalüüsi uuendamist, kui tööandja ei ole teinud töökeskkonnas ohutegurite mõõdistamisi. Seadus annab tööandjale üleminekuaja riskianalüüsi TeIS-is tegemiseks või sinna üleslaadimiseks.

Tööandja on kohustatud töökeskkonna riskianalüüsi tulemused esitama töökeskkonna andmekogusse hiljemalt 2021. aasta 1. septembriks

Seaduse muudatuses on täpsustatud ohutusjuhendi koostamise kohustust. Seadus näeb ette, et tööandja on kohustatud töökeskkonna riskianalüüsi tulemuste alusel koostama ohutusjuhendi tehtava töö ja kasutatava töövahendi kohta. See tähendab, et tööandja hindab töökeskkonnas olevaid töid ja töövahendeid ning koostab ohutusjuhendi vajaduse korral.

Uue redaktsiooniga muudetakse töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete volituste tähtajalisust. Varasemalt kehtisid töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete volitused neli aastat. Edaspidi otsustab töökeskkonnavoliniku volituste kehtivusaja töötajate koosolek. Töökeskkonnanõukogu kokkukutsumise puhul otsustab tööandja esindaja volituste kehtivusaja tööandja ning töötajate esindajate volituste kehtivusaja töötajate koosolek.

28. märtsil ja 23. mail 2022 toimub Tallinnas ka vastavasisuline koolitus. Juhatame täiendõppekoolituse sisse ülevaatega uute jõustunud õigusaktide muudatustega ning jätkame paaril põneval, kuid ehk meeldetuletust vajaval teemal.

Täiendõppekoolituse peamine eesmärk on tutvustada, selgitada ja arutleda Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses (TTOS) jõustunud uusi nõudeid ja nii mõneski aspektis olulisi ning sisulisi muudatusi peamiselt töökeskkonna riskianalüüsi koostamise ja haldamise osas. Käsitleme ka uue tööelu infosüsteemi TeIS-i kasutuselevõttu ning sellega seonduvaid tegevusi tööandjale, vaatame üle muudatused töökeskkonnastruktuuride valimisel/määramisel ja peatume ka sellel, mida tõid muudatused tööandjale kaasa seoses käsunduslepinguga töötajatega. Lisaks arutame läbi ka kõik need teemad, mis muutusid juba TTOS-is aastal 2019.