1. ÜLDSÄTTED


1.1
 RA Koolitused lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.
1.2 RA Koolitused OÜ pakub tööohutusvaldkonnaga seonduvaid erinevatel teemadel nii praktilisi kui ka teoreetilisi koolitusi.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD


2.1
RA Koolitused korraldab täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi üle Eesti nii avalike kui sisekoolitustena. Meie avatud koolitused toimuvad järgmiste koostööpartnerite juures:

 • Eesti Punase Risti Seltside koolitusklassid Tallinnas, Tartus, Kuressaares ja Pärnus
 • Tallinnas Väike-Paala 1 asuvas koolituskeskuses

Kõik avatud koolitusteks kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse ning töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ja on sisustatud viisil, mis toetab täiskasvanute õppimist.
2.2 RA Koolitused tagab ettevõtte Tallinnas, Väike-Paala  1 asuvas koolituskeskuses toimuvatel avalikel koolitustel igale koolitusest osalejale lõunasöögi ning kaks kohvipausi koos suupistetega.

3. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD


3.1
 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
3.2 RA Koolituste koolitusprogrammide õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:õppekava nimetus;

 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.3 Õppekava koostamisel lähtub RA Koolitused sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD


4.1
 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Lektor peab koostama iga koolituse jaoks koolitusmaterjalid vastavalt õppekavale ning esitama need heakskiitmiseks RA Koolitused juhtkonnale.
4.3 Lektor esitab RA Koolitused juhtkonnale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

5. TÄIENDKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD


5.1
 RA Koolitused küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt ettevõtte facebooki lehel. Tagasisidet saab anda nimeliselt kui ka anonüümselt.