1. ÜLDSÄTTED

1.1 RA Koolitused OÜ (edaspidi koolitusettevõte) poolt asutatud täiendkoolitusasutus RA Koolitused lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2 RA Koolitused korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.3 Õppetöö toimub reeglina õppetööks sobivates ruumides aadressil Väike-Paala 1, Tallinn ning teistes õppetööks sobivates, tunni tasu alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse kokkuleppel läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

RA Koolitustel  on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Õppetöö toimub eesti, vene ja inglise keeles.

1.7 Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis, klientide vajadusest lähtuvalt on võimalikud ka õhtused ja nädalavahetustel läbiviidavad koolitusprogrammid.

1.8 Igale koolitusprogrammile on alusdokumendina koostatud  õppekava, kus on määratletud:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.9 Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab koolitusettevõte.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

2.1. RA Koolitused OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, tööandja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolitustunnistusel/koolitusel osalemise tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab saates e-kirja RA Koolitustele reg@rakoolitused.ee  või kasutades koduleheküljel koolituse kirjelduse all olevat registreerimisvormi.

Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija  e-posti aadressile.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot RA Koolitused kontaktisikult, kelle kontaktid on veebilehel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. RA Koolitustel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolitustasu tagasi.

4. KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on RA Koolituste poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu/koolituse arve.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5. KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolitusprogrammi õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse koolitusel osalemise tõend.

5.2. Koolituse kohta tagasiside andmiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, tagasiside andmine on vabatahtlik.

6. KOOLITUSE EEST TASUMINE

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata RA Koolituste poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.3. Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7. KOOLITUSEST LOOBUMINE

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist (koolitus@rakoolitus.ee).

7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 2 tööpäeva enne koolituse algust tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.

7.3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata.

7.4. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele kuue kuu jooksul alates loobumisest teatamisest e-kirja teel (koolitus@rakoolitus.ee)

8. KOOLITUSE KATKESTAMINE

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

9. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.3. saada teavet RA Koolituste õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist RA Koolituste poolsetest põhjustest tingitud ärajäänud kursuste eest;

9.1.5. lahkuda omal soovil koolituskursuselt enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10. KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONINÕUDED

10.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

11.1. RA Koolitused OÜ ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.