1. KOOLITUSTE KESTVUS

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (üks akadeemiline tund kestab 45 minutit). Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest viivitamatult.

2. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

Kõikidele meie avalikele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumine toimub meie kodulehel asuva vormi abil või e-kirja (reg@rakoolitus.ee) teel. Peale registreerumist saadetakse Teile registreerumiskinnitus e-kirja teel.

Teie andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele (v.a juhul, kui registreerute koolitustele, mis on läbi viidud mõne teise koolitusfirma poolt, kuid mida vahendab RA Koolitused OÜ. Sellisel juhul edastatakse tunnistuse väljastamiseks ainult osaleja ees- ja perenimi ning isikukood).

Kaitseme oma klientide privaatsust ning sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Meie tegevus on kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation) ja Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Teenuse osutamiseks kogume tavapäraselt järgmisi isikuandmeid:

  • koolitusel osaleja nimi;
  • koolitusel osaleja isikukood;
  • koolitusel osaleja või kontaktisiku kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)
  • ettevõtte/asutuse (koolituse eest tasuja/tellija) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, juriidiline aadress)

Kontaktandmeid vajame koolitusmaterjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks.

RA Koolitused OÜ koolitustegevused vastavad Täiskasvanute koolituse seaduse (TäKS) nõuetele. Sellest tulenevalt vastavad meie tunnistused ja tõendid täiendkoolituse standardile ja sisaldavad koolitusel osalenud õppija nime ning isikukoodi.

Kliendi loal võime juba olemasolevate klientide kontaktandmeid kasutada pakkumiste ja uudiskirjade edastamiseks. Kui klient ei soovi edaspidi meie uudiskirju, on tal võimalik nendest igal ajahetkel loobuda. Selleks saab vajutada uudiskirja jaluses olevat nuppu ”Unsubscribe” või kirjutada meile e-posti aadressile koolitus@rakoolitus.ee.

Uutele klientidele edastame uudiskirju ainult juhul, kui nad on end ise registreerinud uudiskirja saajaks meie kodulehel registreerumisvormide all oleval väljal. Uudiskirja saamisest saab igal ajahetkel loobuda.

Meie poolt osutatud teenuste käigus kogutud isikuandmeid säilitame võimalike õigusvaidluste lahendamiseks 10 aastat alates teenuse osutamisega seotud toimingute lõppemisest.

Meie poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud aja jooksul ehk seni kuni täiendkoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale vajadusel tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

Kasutame tööks unikaalse parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvat e-posti aadresse. Samuti on unikaalse parooliga kaitstud  raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada meie klientide töötajate isikuandmeid.

Meie ettevõttes töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepinguvormide alusel töötavatel töötajatel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad isikud, siis edastame vajadusel maksjale info koolitusel osalenu kohta.

Teil on õigus seoses oma isikuandmetega:

  • saada teavet, milliseid isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
  • parandada või täiendada enda isikuandmeid;
  • kustutada enda isikuandmeid (kui see ei ole vastuolus õigusaktidega);
  • tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel);
  • esitada kaebus, kui Teie õigusi on rikutud.

Võimalike isikuandmetega seotud küsimuste korral saate meiega ühendust võtta e-posti aadressidel: info@rakoolitus.ee või koolitus@rakoolitus.ee.

3. KOOLITUSE EEST TASUMINE

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse osavõtjale peale registreerumise kinnituse saamist e-posti või posti teel. Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks, reeglina tuleb koolituse eest tasuda enne koolituskuupäeva saabumist. Õppetasust vabastamise otsustab koolitusasutuse juhatus ning sellekohase avaldusega palun pöörduge aadressil: info@rakoolitused.ee

4. KOOLITUSEST LOOBUMINE

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.

Hilisemal loobumisel kui 2 tööpäeva kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

5. KOOLITUSE ÄRAJÄÄMINE VÕI EDASI LÜKKAMINE

Koolitusettevõttel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt koolitusele eelneval tööpäeval. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.