• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi järgmistel teemadel:

  • Ettevõtte/asutuse omaniku ja tuleohutuse eest vastutava isiku kohustused, õigused ja vastutus tuleohutuse tagamisel
  • Peamised tuleohutusalased õigusaktid ja dokumendivormid, mis aitavad välja töötada ja ellu viia asutuse tuleohutuspoliitikat (enesekontrolli tuleohutusaruanne, tulekahju korral tegutsemise plaan, evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus jne)
  • Päästeasutuse ülesanded, korraldus, õigused
  • Riikliku tuleohutusjärelevalve menetluskord ja meetmed
  • Peamised tuleohutuspaigaldised ning nende korrashoiu nõuded

  Koolituse järgselt oskab koolitatav teostada tuleohutusalast enesekontrolli ning esitada enesekontrolli tuleohutusaruannet.

  Koolitusel osaleja on edukalt läbinud praktilise tulekustutusharjutuse välitingimustes kasutades pulber- või vahukustutit.

 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

  Koolituse sihtgrupiks on ettevõtte/asutuse tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine jne.

 • ÕPPE KOGUMAHT

  Auditoorse töö osakaal 7,5 akadeemilist tundi.

  Kustutusharjutus 0,5 h akadeemilist tundi välitingimustes.

 • ÕPPE SISU

  • Tuleohutust reguleerivad õigusaktid Eesti Vabariigis
  • Tuleohutusalane dokumentatsioon ettevõttes/asutuses
  • Tuleohutuse eest vastutava isiku tegevused, õigused ja kohustused
  • Tuleohutusalase enesekontrolli läbiviimine ja dokumenteerimine; enesekontrolli aruande koostamine
  • Riiklik tuleohutusjärelevalve
  • Tuleohutusnõuded, enamlevinud puudused
  • Tuleohutusnõuete rikkumisega kaasnev vastutus
  • Tulekahju olemus ja selle areng
  • Tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale
  • Tulekahju tekkimise võimalikud põhjused
  • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
  • Ohutu evakuatsiooni põhimõtted; evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine; inimeste evakueerimine
  • Tulekahju korral tegutsemine; inimeste päästmine ohualast, teavitamine
  • Tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted
  • Esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted
 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

  Kustutusharjutuseks kasutatakse kinnistu haldaja loal selleks eraldatud kohta väliterritooriumil;

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on osalemine koolituspäeval täies mahus ning kustutusharjutuse ja enesekontrollitesti sooritamine.

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Tuleohutusvaldkonna juhtivkoolitaja on Kalju Õunmann (EOKK OÜ)

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või  vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi)TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).