Ohtlike kemikaalide käitlemise koolitusel peatume järgmistel teemadel

 • Keemilised ohutegurid – määratlus ja CLP määrus

  • Kemikaaliohutuse nõuded ettevõttes
  • Töö kemikaalidega
  • Märgistuse nõuded ja olulisus
  • Ohutuskaardid
  • Töötajate väljaõpe
  • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs
 • REACH-määrus –  nõuded kemikaalide registreerimisele ja hindamisele. Allkasutaja ülesanded ja kohustused

  • REACH määrus, selle põhieesmärk ja olemus.
  • Klassifitseerimise, märgistamise, autoriseerimise ja piiramise nõuded.
  • REACH määrusest tulenevad kohustused allkasutajale:
  • Allkasutajate põhikohustused
  • Ohutuskaart koos käitlemistingimustega
  • Kokkupuutestsenaariumid ja nendest teavitamine
  • Allkasutaja aruanne ECHA-le
  • Asjakohaste riskiohjemeetmete rakendamine
  • REACH määruse nõuetekohane teabevahetus tarneahelas, segusid puudutav teabevahetus tarneahelas.
  • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs

Koolituse lõppedes on sul…

 • teadmised CLP määruse nõuetest

 • oskused juhendada kolleege ning läbi viia töökeskkonnas esinevate kemikaalidega seotud nõuete ülevaatust ja hindamist

 • teadmised, kuidas mõista kemikaaliriskide olemust, nõudeid märgistusele ja dokumentatsioonile

 • kuidas ette valmistada ja korraldada töökeskkonna kemikaalidega seonduvat riskianalüüsi

 • REACH-määrusest tulenevate kohustuste tõlgendamine ja rakendamine tööandjale ja allkasu

KARIN REINHOLD/KRISTA SILBAUM
Koolituse lektorid

Karin Reinhold on muuhulgas ka Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsent ning tööohutusalaste süvakoolituste lektor.

Krista Silbaum on tegev tööohutusteemade lektorina tööohutusalastel koolitustel  Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Kaasik Koolitused OÜ-s ja RA Koolitused OÜ-s.

TELLI SISE-
KOOLITUS SIIN 🢃

 • Sellele e-posti aadressile edastame hinnapakkumise ja vastuse sinu kirjale
 • Püüame koolitajaga leida võimaluse korraldada koolitus just eelistatud toimumisajal või ajavahemikus
 • Kui sa ei leia sobivat koolitust või teemat, siis vali variant "Muu..." ja lisa täpsustused Lisainfo väljale
 • Lisa siia näiteks osalejate arv või koolitusteema, mida meie valikust ei leidnud
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.