MARINA JÄRVIS
MARINA JÄRVISChair of Working Environment and Safety Department of Business Administration Tallinn University of Technology

Marina Järvis

Dotsent Marina Järvis on Tallinna Tehnikaülikooli (Taltech) Majandusteaduskonnaga seotud olnud alates aastast 2001, kui alustas tööd assistendina Ärikorralduse instituudi töökeskkonna ja –ohutuse õppetoolis. 2013. aastal kaitses ta oma doktoritöö „Ohutusteadmiste hindamine ohutusjuhtimises jätkusuutlikkuse tagamiseks Eesti väikestes ja keskmistes ettevõtetes“ (teadmusjuhtimine ja töötervishoiud ja tööohutuse teemal) ning pärast seda on ta tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad ohutusjuhtimist ja heade praktikate kasutamist ettevõtetes. Ta on töötanud eksperdina Euroopa Komisjoni jaoks, teostades erinevaid töötervishoiu ja tööohutusealaseid projekte. Tema peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni- ja ohutuskultuur, juhtimisstiil, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

PRIIT SIITAN
PRIIT SIITANTallinna Tehnikakõrgkooli tööohutusalaste õppeainete lektor

Priit Siitan

Tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983. aastast. Töötanud 2000-2006 Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel Euroopa Liidu liikmesriikides. Aastatepikkune tööohutusteemade lektori kogemus paljudelt erinevatelt tööohutusalastelt koolitustelt ja seminaridelt.

RA Koolituste lektor töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppe koolitustel nii eesti kui ka vene keeles ja töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitusel teemadega nagu tööõnnetustest ja kutsehaigustest teatamine, nende uurimine ja registreerimine ning tööst põhjustatud haigestumised. Samuti ka tööandja vastutus ning kohtupraktika.

KRISTA SILBAUM
KRISTA SILBAUMTööohutuskonsultant, riskianalüütik ja RA Koolitused OÜ juhataja

Krista Silbaum

RA Koolitused OÜ juhataja ja koolitaja, töökeskkonnaspetsialist. Töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus, kaubandus), omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) mitmetes erinevates ettevõtetes ja asutustes nii ehitusvaldkonnas, plastit,- metalli,- puidu ja toiduainetööstuses kui ka kaubanduses, avalikus halduses ja hariduses.

Krista on läbi viinud arvukalt sisekoolitusi ohtlike kemikaalide kasutamise, raskuste käsitsi teisaldamise, riskianalüüsi koostamise  ja üldise tööohutusalase töö korraldamise teemadel.

Tegev tööohutusteemade lektorina peamiselt RA Koolituste tööohutusalastel koolitustel, aga ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kaasik Koolitused OÜ-s.

KARIN REINHOLD
KARIN REINHOLDTallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsent ning tööohutusalaste süvakoolituste lektor

Karin Reinhold

2009. aastal kaitstud doktorikraad keskendus töökeskkonna riskide hindamiseks kasutatavate riskimaatriksite analüüsimisele, sealhulgas keemiliste ja füüsikalistele ohuteguritele. Toksikoloogiaalased teadmised on Karin omandanud Uppsala Ülikoolis; ning kemikaaliohutuse spetsialistina on ta konsulteerinud mitmeid Eesti suurettevõtteid. Karin on viimase 12 aasta jooksul osalenud kümnetel töötervishoiu-, tööohutuse, ergonoomia- ja tervise edenduse rahvusvahelistel konverentsidel ja maailmakongressidel, sealhulgas ka võtmelektorina. Hetkel on ta täitja mitmes rahvusvahelises tööohutusalases projektis, näiteks ESENER-2 jätku-uuringus. TTÜ Ergonoomialabori kvaliteedijuhina viib ta läbi töökeskkonna mõõdistamisi ning riskianalüüse. Tema praeguseks peamiseks uurimissuunaks on ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid ja ettevõtetes kasutatavate kemikaalide mürgisuse hindamise võimalused. Ta on avaldanud üle 70 teadusartikli.

RA Koolituste lektor töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitusel ja kemikaaliohutusalasel koolitusel teemadega nagu töökeskkonna füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused jms) ning füüsikalis-mehhaanilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite  määramine ja mõõtmine. Lisaks töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, töökeskkonna keemiliste ohutegurite parameetrite mõõtmine ja töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötajate tervisele.

KALJU ÕUNAMNN
KALJU ÕUNAMNNKoolitaja, spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste läbiviimisele

Kalju Õunmann

Meie hea koostööpartner EOKK OÜ’st – Kalju on tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 156150) ning tuleohutusvaldkonna konsultant.

Kalju on omandanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis ning lisaks ka läbinud mitmeid töö- ja tuleohutuse ning täiskasvanute koolitaja kursuseid. 2005. aastal anti talle Päästeteenistuse missioonimedal ja 2007. aastal Põhja-Eesti Päästekeskuse tänukiri projektis „Kodu tuleohutuks” osalemise eest. Kalju on hinnatud koolitaja tuleohutuskoolituste ja -õppuste valdkonnas ning tal on koolitajakogemust juba üle 20 aasta. Kalju Õunmann on meie väga pikaajaline usaldusväärne partner tuleohutuskoolituste korraldamisel.

KAASIK KOOLITUS OÜ
KAASIK KOOLITUS OÜMeie koostööpartner esmaabiandja välja- ja täiendõppekoolituste korraldamisel

Deniss Šramov ja Kaja Maasik

Deniss Šramov, esmaabi õpetaja ja lektor Kaasik Koolitus OÜ-s:

Pikaaegne tunnustatud esmaabi õpetaja, praktik ja kiirabi medvend. Deniss tegeleb oma igapäevases töös pidevalt inimeste aitamise ja elustamisega operatiivselt kiirabis. Ta viib läbi koolitusi nii eesti- kui vene keeles. Omab SA Tartu Kiirabi tunnistust 2018/14 ning on koolitusvaldkonnas tegev juba 10 aastat.

Kaja Maasik, esmaabi õpetaja ja lektor Kaasik Koolitus OÜ-s:

Pikaajalise tööstaažiga tervishoiutöötaja, esmaabi õpetaja ja praktik. Kaja on nii eesti- kui venekeelne lektor ning omab Punase Risti tunnistust Nr 75/993.