• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Koolituse lõppedes on osalejal:

  • teadmised CLP määruse nõuetest
  • oskused juhendada kolleege ning läbi viia töökeskkonnas esinevate kemikaalidega seotud nõuete ülevaatust ja hindamist
  • teadmised, kuidas mõista kemikaaliriskide olemust, nõudeid märgistusele ja dokumentatsioonile
  • kuidas ette valmistada ja korraldada töökeskkonna kemikaalidega seonduvat riskianalüüsi
  • REACH-määrusest tulenevate kohustuste tõlgendamine ja rakendamine tööandjale ja allkasu
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.
  Koolituse sihtgrupikson töökeskkonnaspetsialistid, kemikaalispetsialistid ja muud töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku töötajate töökohtade kujundamisega ja kemikaaliriskide haldamise ning hindamisega

 • ÕPPE KOGUMAHT

  Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi.

 • ÕPPE SISU

  Keemilised ohutegurid – määratlus ja CLP määrus

  • Kemikaaliohutuse nõuded ettevõttes
  • Töö kemikaalidega
  • Märgistuse nõuded ja olulisus
  • Ohutuskaardid
  • Töötajate väljaõpe
  • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs

  REACH-määrus –  nõuded kemikaalide registreerimisele ja hindamisele. Allkasutaja ülesanded ja kohustused

  • REACH määrus, selle põhieesmärk ja olemus.
  • Klassifitseerimise, märgistamise, autoriseerimise ja piiramise nõuded.
  • REACH määrusest tulenevad kohustused allkasutajale:
  • Allkasutajate põhikohustused
  • Ohutuskaart koos käitlemistingimustega
  • Kokkupuutestsenaariumid ja nendest teavitamine
  • Allkasutaja aruanne ECHA-le
  • Asjakohaste riskiohjemeetmete rakendamine
  • REACH määruse nõuetekohane teabevahetus tarneahelas, segusid puudutav teabevahetus tarneahelas.
  • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs
 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

  Väljaspool Tallinna toimuvad koolitused  erinevatelt koolitusruumide pakkujatelt renditud koolitusklassides üle Eesti. Koolitusruumide rentimisel jälgitakse, et ruumid oleks varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm) ning et osalejatele oleks olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms).

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on osalemine koolituspäeval täies mahus ning enesekontrollitesti sooritamine.

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Karin Reinhold – Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsent ning tööohutusalaste süvakoolituste lektor

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või  vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi)TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).