• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti ja vene

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Koolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

  Koolituse lõppedes osaleja:

  • Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid
  • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust
  • Tunneb enamlevinud töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida
  • Teadvustab töökeskkonna ohutuse tagamiseks mõeldud töökeskkonna struktuuride loomise olulisust
  • Oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

  Koolituse sihtgrupiks on töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis.

 • ÕPPE KOGUMAHT

  Auditoorse töö osakaal 24 akadeemilist tundi

 • ÕPPE SISU

  • Eesti töökeskkond; töökeskkonna-alased mõisted; töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused
  • Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused; tööandja ennetustegevus töökohal; ergonoomia ja töökohtade kohandamine
  • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas; töötervishoiu ja tööohutuse üldised nõuded
  • Ettevõtte ja asutuse tööohutuse ja töötervishoiu korraldus, töötaja ja tööandja koostöö; töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
  • Töötajate teavitamine ja kaasamine ning juhendamine ja väljaõpe
  • Ülevaade töökeskkonna füsioloogilistest, füüsikalistest, keemilistest, bioloogilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest
  • Töökohale esitatavad nõuded; nõuded ohumärguannetele; isikukaitsevahendid; tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
  • Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve
  • Esmaabi korraldus; töötajate tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine; terviseriskide ennetamise ja vähendamise tegevuskava
  • Töökeskkonna riskianalüüs; ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Krista Silbaum, Priit Siitan, Marina Järvis, Laura Arland

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või  vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi)TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).