• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Koolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

  Koolituse lõppedes osaleja:

  • Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid
  • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust
  • Teadvustab töökeskkonna ohutuse tagamiseks mõeldud töökeskkonna struktuuride loomise olulisust
  • On omandanud baasteadmised füüsikaliste, bioloogiliste, keemiliste ja füsioloogiliste ohutegurite tervisemõjust
  • On teadlik ja mõistab seaduste ja nõuete muudatusi
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  oolituse sihtgrupiks on töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis.

  Täiendkoolitus on mõeldud osalejatele, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse. Töökeskkonnaspetsialistide täiendkoolitus on nõutav läbida iga 5 aasta järel, töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppe regulaarsust õigusaktiga ei ole reguleeritud, soovitav läbida täiendõpe volituste kehtivusaja jooksul, st iga 4 aasta järel.

 • ÕPPE KOGUMAHT

  Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi.

 • ÕPPE SISU

  • öökeskkonna ohutegurid – mõisted ja käsitlus
  • Riskianalüüsile kehtestatud nõuded
  • Nõuded olmetingimustele
  • Töötajate tervisekontrolli korraldamine
  • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine
  • Esmaabi korraldus
  • Töökeskkonnaspetsialisti mõiste
  • Töökeskkonnavoliniku valimine ja ülesanded
  • Töökeskkonnanõukogu moodustamine
  • Tööõnnetuste menetlemine
  • Vastutus rikkumiste korral (trahvimäärad)
 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

  Väljaspool Tallinna toimuvad koolitused  erinevatelt koolitusruumide pakkujatelt renditud koolitusklassides üle Eesti. Koolitusruumide rentimisel jälgitakse, et ruumid oleks varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm) ning et osalejatele oleks olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms).

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Krista Silbaum, Marina Järvis, Priit Siitan, Laura Arland

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või  vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi)TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).