• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolituse peamiseks eesmärgiks ja sisuks on valmistada ette pädevaid (töökeskkonna) spetsialiste tööhügieenialase tegevuse korraldamiseks ettevõtetes ja asutustes.

  Pädevuskoolituse eesmärgid:

  • Anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid oma ettevõtte/asutuse töökeskkonna-alast tööd hinnata, analüüsida ja parendada
  • Anda edasi erinevate ettevõtete kogemusi tööohutusalase töö korraldamisel
  • Võimaldada arutelude ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi

  Koolituse tulemusena koolitusel osaleja:

  • Teab, millistest allikatest otsida täiendavat töökeskkonna-alast teavet, tunneb töökeskkonnaalaste õigusaktide nõudeid
  • Oskab nõuetekohaselt koostada ja hallata vajalikku töökeskkonnaalast dokumentatsiooni
  • Saab tervikliku ülevaate töökeskkonnas esineda võivatest ohuteguritest ja nende mõjust tervisele, oskab kavandada ja korraldada abinõusid riskide ennetamiseks ja vähendamiseks
  • Saab ülevaate olemasolevatest isikukaitsevahenditest, nende valiku alustest ja kasutusnõuetest
  • Saab ülevaate ohutusmärgistuse vajadusest ning nõuetest ohutusmärgistuse valikul ja paigaldamisel
  • Oskab riskianalüüsi alusel otsustada tervisekontrolli vajadust, oskab korraldada esmaabi töökohal
  • Teab, milliseid õnnetusjuhtumeid tuleb menetleda tööõnnetustena, oskab läbi viia tööõnnetuse ja kutsehaiguse tööandja-poolseid uurimistoiminguid ning oskab planeerida ja ellu viia sarnaste juhtumite vältimiseks vajalikke tegevusi
  • Saab aru riskianalüüsi ja sisekontrolli vajalikkusest ja olemusest, saab ülevaate enamlevinud metoodikatest ja nõuetest riskianalüüsi läbiviimisel töökeskkonnas
  • Omab nii teoreetilisi kui ka praktilisi oskusi töökeskkonna ohutegurite tuvastamiseks, mõõtmiseks, mõõtmistulemuste analüüsimiseks ning ohutegurite taseme määramiseks töökeskkonnas, eesmärgiga ennetada tööõnnetusi, kutsehaigusi ja tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet ning tagada, et tööandja kohustused oleksid täidetud ettenähtud mahus ning vajaliku hoole ja sisukusega.
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  Soovitav (aga mitte kohustuslik) on eelnevalt läbida Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24h väljaõppekoolitus.

  Töökeskkonnaspetsialisti ja tööhügieeniku pädevuskoolituse sihtgrupiks on ettevõtetes-asutustes määratud töökeskkonnaspetsialistid ja töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitvad tööandjad, juhid ja spetsialistid.

  Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

 • ÕPPE KOGUMAHT

  • Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis
  • Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu
  • Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks (õppematerjalidega tutvumine)

  Koolituse auditoorne osa toimub 9 erineval koolituspäeval, 8 akadeemilist tundi päevas. Auditoorse töö osakaal 72 akadeemilist tundi, praktilise töö osakaal on 28 akadeemilist tundi (kodutööd, eksam) ning iseseisva töö osakaal on 20 akadeemilist tundi.

 • ÕPPE SISU

  • Töökeskkonnaalase töö korraldamine
  • Töötervishoiu- ja tööohutuse poliitika; Töötervishoiu ja -ohutuse seadustik, standardid ja hea tava. Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutusega seonduvad õigusaktid ning Eesti ja Euroopa Liidu vastavad standardid
  • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine
  • Tööst põhjustatud haigestumised. Tööandja vastutus, näited kohtupraktikast
  • Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe töökohal, ohutusjuhendite koostamine ja haldamine
  • Esmaabi korraldus. Kutsehaigused ja tööst põhjustatud haigestumised. Töötajate tervisekontroll
  • Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite parameetrite mõõtmine
  • Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötajate tervisele
  • Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid: sisekliima. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite (sisekliima)  määramine ja mõõtmine
  • Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid: valgustus
  • Töökeskkonna ohutegurite parameetrite (valgustus)  määramine ja mõõtmine
  • Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused jms) ning füüsikalis-mehhaanilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite määramine ja mõõtmine
  • Isikukaitsevahendid. Ohumärgistus
  • Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Raskuste teisaldamine. Töökoha ergonoomia. Nõuded kuvaritööle. Nõuded töökohale
  • Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid
  • Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Terviseriskide vähendamise ja haldamise tegevuskava koostamine
  • Tervise edendus töökohal
  • Töökeskkonna sisekontrolli korraldus
 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolituse lõpetamise ja sellekohase pädevustunnistuse saamise tingimusteks on osalemine vähemalt 6 auditoorse töö koolituspäeval, 4 iseseisva kodutöö tegemine ja eksami (valikvastustega test) 80% ulatuses sooritamine.

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Krista Silbaum, Priit Siitan, Marina Järvis, Tiiu Tamm, Karin Reinhold

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

REGISTREERU SIIN
 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või  vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi)TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).