• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Koolituse peamiseks eesmärgiks on abistada töökeskkonnaspetsialisti tööohutusalase dokumentatsiooni ettevalmistamisel ja haldamisel.

  Koolituse eesmärk on anda õppijatele praktilised oskused tööohutuse valdkonna dokumentatsiooni koostamisel lähtuvalt EV kehtivast seadusandlusest ning võimaldada vajalikul määral praktiliselt harjutada  tööohutusalase dokumentatsiooni koostamist, mida osalejad oma igapäevatöös peale koolituse läbimist vajavad.

  Koolituse läbinud osaleja:

  • Oskab vormistada töökeskkonnastruktuuridesse kuuluvate töötajate määramisi
  • Teavitab nõuetekohaselt riiklikke asutusi
  • Oskab koostada, vormistada ja hallata isikukaitsevahenditega, juhendamistega, tööõnnetustega seonduvaid dokumente
  • On omandanud baasteadmised riskianalüüsi, sisekontrollisüsteemi dokumentatsiooni ja tegevuskava osas.
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  Koolituse sihtgrupiks on töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis.

  Soovitav (aga mitte kohustuslik) on eelnevalt läbida Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolitus.

 • ÕPPE KOGUMAHT

  Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

 • ÕPPE SISU

  • Töökeskkonna struktuurid: Töökeskkonnaspetsialisti määramine, töökeskkonnavolinike valimised
  • Töökeskkonnanõukogu liikmete määramine, esmaabiandjate määramine, Tööinspektsiooni teavitamine – tähtajad ja vorminõuded
  • Tööõnnetuste ja ohuolukordade uurimisega seonduv dokumentatsioon
  • Tervisekontrolliga seonduvad dokumendid
  • Sisekontrolli korraldus (protseduuri/juhendi näidised), sisekontrolli plaan, terviseriskide vähendamise ja ennetamise tegevuskava
  • Riskianalüüsiga seotud dokumendid, näited vormistamisest
  • Tööohutusalane juhendamine ja väljaõpe, ohutusjuhendid ja koolituste registreerimine
  • Isikukaitsevahendite väljastamine
 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektori poolt koostatud mahukad konspektid, näidisdokumentatsioon elektrooniliselt töödeldaval kujul.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on osalemine koolituspäeval täies mahus ning enesekontrollitesti sooritamine.

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Krista Silbaum

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või  vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi)TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).