Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolituse õppekava

1 Õppekava nimetus Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolituse õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ
3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti, vene
5 Õpiväljundid Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi järgmistel teemadel:

·         Ettevõtte/asutuse omaniku ja tuleohutuse eest vastutava isiku kohustused, õigused ja vastutus tuleohutuse tagamisel;

·         Peamised tuleohutusalased õigusaktid ja dokumendivormid, mis aitavad välja töötada ja ellu viia asutuse tuleohutuspoliitikat (enesekontrolli tuleohutusaruanne, tulekahju korral tegutsemise plaan, evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus jne);

·         Päästeasutuse ülesanded, korraldus, õigused;

·         Riikliku tuleohutusjärelevalve menetluskord ja meetmed;

·         Peamised tuleohutuspaigaldised ning nende korrashoiu nõuded;

Koolituse järgselt oskab koolitatav teostada tuleohutusalast enesekontrolli ning esitada enesekontrolli tuleohutusaruannet.

Koolitusel osaleja on edukalt läbinud praktilise tulekustutusharjutuse välitingimustes kasutades pulber- või vahukustutit.

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

Koolituse sihtgrupiks on ettevõtte/asutuse tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud, kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine jne.

8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 7,5 akadeemilist tundi.

Kustutusharjutus 0,5 h akadeemilist tundi välitingimustes.

9 Õppe sisu ·         Tuleohutust reguleerivad õigusaktid Eesti Vabariigis;

·         Tuleohutusalane dokumentatsioon ettevõttes/asutuses;

·         Tuleohutuse eest vastutava isiku tegevused, õigused ja kohustused;

·         Tuleohutusalase enesekontrolli läbiviimine ja dokumenteerimine; enesekontrolli aruande koostamine;

·         Riiklik tuleohutusjärelevalve;

·         Tuleohutusnõuded, enamlevinud puudused;

·         Tuleohutusnõuete rikkumisega kaasnev vastutus;

·         Tulekahju olemus ja selle areng;

·         Tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;

·         Tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;

·         Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid;

·         Ohutu evakuatsiooni põhimõtted; evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine; inimeste evakueerimine;

·         Tulekahju korral tegutsemine; inimeste päästmine ohualast, teavitamine;

·         Tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;

·         Esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted;

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

Kustutusharjutuseks kasutatakse kinnistu haldaja loal selleks eraldatud kohta väliterritooriumil;

11 Õppematerjalide loend Lektori poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal
12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Tuleohutusvaldkonna juhtivkoolitaja on Tase 6 tuleohutusekspert Aivar Põlda