Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete ja töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekoolituse õppekava: tööandja vastutus

1 Õppekava nimetus Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete ja töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekoolituse õppekava: tööandja vastutus
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ
3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti, vene
5 Õpiväljundid Koolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

Koolituse lõppedes osaleja:

·         Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid;

·         Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;

·         Teadvustab töökeskkonna ohutuse tagamiseks mõeldud töökeskkonna struktuuride loomise olulisust;

·         On omandanud baasteadmised töökeskkonna riskianalüüsi, töökeskkonna sisekontrolli ja töökeskkonna terviseriskide ennetamise ja vähendamise kava koostamise kohta;

·         Tunneb tööõnnetuste tekkepõhjuseid, mõistab tööandja vastutust töötajale tervisekahju põhjustamisel.

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil .
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolituse sihtgrupiks on töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis.

Täiendkoolitus on mõeldud osalejatele, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse. Töökeskkonnaspetsialistide täiendkoolitus on nõutav läbida iga 5 aasta järel, töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppe regulaarsust õigusaktiga ei ole reguleeritud, soovitav läbida täiendõpe volituste kehtivusaja jooksul, st iga 4 aasta järel.

8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

9 Õppe sisu ·         Nõuded töökohale;

·         Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord;

·         Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal;

·         Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud;

·         Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll laiemas ja kitsamas mõistes;

·         Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika. Töötervishoiu ja tööohutuse „Hea tava“ põhimõtted Euroopa Liidus ja Eestis;

·         Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja EL-is. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised.

10 Õpikeskkonna kirjeldus Tallinnas toimuvad koolitused RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

Väljaspool Tallinna toimuvad koolitused  erinevatelt koolitusruumide pakkujatelt renditud koolitusklassides üle Eesti. Koolitusruumide rentimisel jälgitakse, et ruumid oleks varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm) ning et osalejatele oleks olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms).

11 Õppematerjalide loend Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal
12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Krista Silbaum, Laura Arland, Priit Siitan