Töökeskkonnaspetsialistide ja tööhügieenikute pädevuskoolituse õppekava

1 Õppekava nimetus Töökeskkonnaspetsialistide ja tööhügieenikute pädevuskoolituse õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ
3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti
5 Õpiväljundid Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolituse peamiseks eesmärgiks ja sisuks on valmistada ette pädevaid (töökeskkonna) spetsialiste tööhügieenialase tegevuse korraldamiseks ettevõtetes ja asutustes.

Pädevuskoolituse eesmärgid:

·         Anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid oma ettevõtte/asutuse töökeskkonna-alast tööd hinnata, analüüsida ja parendada;

·         Anda edasi erinevate ettevõtete kogemusi tööohutusalase töö korraldamisel;

·         Võimaldada arutelude ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Koolituse tulemusena koolitusel osaleja:

·         Teab, millistest allikatest otsida täiendavat töökeskkonna-alast teavet, tunneb töökeskkonnaalaste õigusaktide nõudeid;

·         Oskab nõuetekohaselt koostada ja hallata vajalikku töökeskkonnaalast dokumentatsiooni;

·         Saab tervikliku ülevaate töökeskkonnas esineda võivatest ohuteguritest ja nende mõjust tervisele, oskab kavandada ja korraldada abinõusid riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;

·         Saab ülevaate olemasolevatest isikukaitsevahenditest, nende valiku alustest ja kasutusnõuetest;

·         Saab ülevaate ohutusmärgistuse vajadusest ning nõuetest ohutusmärgistuse valikul ja paigaldamisel;

·         Oskab riskianalüüsi alusel otsustada tervisekontrolli vajadust, oskab korraldada esmaabi töökohal;

·         Teab, milliseid õnnetusjuhtumeid tuleb menetleda tööõnnetustena, oskab läbi viia tööõnnetuse ja kutsehaiguse tööandja-poolseid uurimistoiminguid ning oskab planeerida ja ellu viia sarnaste juhtumite vältimiseks vajalikke tegevusi;

·         Saab aru riskianalüüsi ja sisekontrolli vajalikkusest ja olemusest, saab ülevaate enamlevinud metoodikatest ja nõuetest riskianalüüsi läbiviimisel töökeskkonnas;

·         Omab nii teoreetilisi kui ka praktilisi oskusi töökeskkonna ohutegurite tuvastamiseks, mõõtmiseks, mõõtmistulemuste analüüsimiseks ning ohutegurite taseme määramiseks töökeskkonnas, eesmärgiga ennetada tööõnnetusi, kutsehaigusi ja tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet ning tagada, et tööandja kohustused oleksid täidetud ettenähtud mahus ning vajaliku hoole ja sisukusega.

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Soovitav (aga mitte kohustuslik) on eelnevalt läbida Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24h väljaõppekoolitus.

Töökeskkonnaspetsialisti ja tööhügieeniku pädevuskoolituse sihtgrupiks on ettevõtetes-asutustes määratud töökeskkonnaspetsialistid ja töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitvad tööandjad, juhid ja spetsialistid.

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks (õppematerjalidega tutvumine).

 

Koolituse auditoorne osa toimub 9 erineval koolituspäeval, 8 akadeemilist tundi päevas.

Auditoorse töö osakaal 70 akadeemilist tundi

Praktilise töö osakaal on 30 akadeemilist tundi (kodutööd, eksam)

Iseseisva töö osakaal on 30 akadeemilist tundi

9 Õppe sisu ·         Töökeskkonnaalase töö korraldamine;

·         Töötervishoiu- ja tööohutuse poliitika; Töötervishoiu ja -ohutuse seadustik, standardid ja hea tava. Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutusega seonduvad õigusaktid ning Eesti ja Euroopa Liidu vastavad standardid;

·         Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine;

·         Tööst põhjustatud haigestumised. Tööandja vastutus, näited kohtupraktikast;

·         Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe töökohal, ohutusjuhendite koostamine ja haldamine;

·         Esmaabi korraldus. Kutsehaigused ja tööst põhjustatud haigestumised. Töötajate tervisekontroll;

·         Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite parameetrite mõõtmine;

·         Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötajate tervisele;

·         Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid: sisekliima. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite (sisekliima)  määramine ja mõõtmine;

·         Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid: valgustus ; Töökeskkonna ohutegurite parameetrite (valgustus)  määramine ja mõõtmine;

·         Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused jms) ning füüsikalis-mehhaanilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite määramine ja mõõtmine;

·         Isikukaitsevahendid. Ohumärgistus;

·         Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Raskuste teisaldamine. Töökoha ergonoomia. Nõuded kuvaritööle. Nõuded töökohale;

·         Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid;

·         Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Terviseriskide vähendamise ja haldamise tegevuskava koostamine;

·         Tervise edendus töökohal;

·         Töökeskkonna sisekontrolli korraldus.

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11 Õppematerjalide loend Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal
12 Lõpetamise tingimused Koolituse lõpetamise ja sellekohase pädevustunnistuse saamise tingimusteks on osalemine vähemalt 6 auditoorse töö koolituspäeval, 4 iseseisva kodutöö tegemine ja eksami (valikvastustega test) 80%-line sooritamine.
13 Koolitajad/lektorid Krista Silbaum, Priit Siitan, Anneli Einroos, Monika Loit-Kilgas, Sigrid Kalle, Jana Paju, Tiiu Tamm, Peeter Parre, Priit Lattik, Karin Reinhold.