Töökeskkonna riskianalüüsi jätkukoolituse õppekava

1 Õppekava nimetus Töökeskkonna riskianalüüsi jätkukoolituse õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ
3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti
5 Õpiväljundid Koolituse lõppedes on osaleja:

·         Mõistab, millised füüsikalised, keemilised, psühhosotsiaalsed, bioloogilised ja füsioloogilised ohutegurid esinevad tema töökeskkonnas;

·         Tunneb töötervishoiu- ja tööohutusalase seadusandluse nõudeid töökeskkonna riskianalüüsile;

·         Tunneb enamlevinud töökeskkonna riskianalüüsi metoodikaid, oskab neid kasutada töökeskkonna riskide hindamisel;

·         Oskab kirjeldada enamlevinud töökeskkonna ohutegureid;

·         On omandanud ülevaate erinevate riskianalüüside vormistusviiside osas.

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Vajalik on eelnevalt koolituse sissejuhatus riskianalüüsi läbimine.
8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

Praktilise töö osakaal 16 akadeemilist tundi (kodutöö).

9 Õppe sisu ·         Ülevaade töökeskkonna keemilistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;

·         Töökeskkonna keemiliste ohutegurite parameetrite mõõtmine;

·         Ülevaade töökeskkonna bioloogilistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele;

·         Ülevaade töökeskkonna füüsikalistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite määramine ja mõõtmine;

·         Ülevaade töökeskkonna füsioloogilistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele. Raskuste teisaldamine. Töökoha ergonoomia. Nõuded kuvaritööle. Nõuded töökohale;

·         Ülevaade töökeskkonna psühhosotsiaalsetest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele;

·         Riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus;

·         Ohutegurite väljaselgitamine töökeskkonnas. Ohutegurite tuvastamise võimalused. Töökeskkonna kaardistamine, küsitlused;

·         Ohustatud inimeste väljaselgitamine;

·         Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine, riskihindamise levinumad põhimõtted ja metoodikad;

·         Tulemuste dokumenteerimine. Tulemuste analüüsimine. Tegevuskava. Sisekontrolli seosed töökeskkonna riskianalüüsiga.

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11 Õppematerjalide loend Lektori poolt koostatud konspekt ja mahukad näidismaterjalid
12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb kodutöö (töökeskkonna riskianalüüs) sooritamisega. Kehtestatud kriteeriumidele vastava kodutöö edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Riskianalüüsi koolituste juhtivkoolitajaks on Krista Silbaum.