Toiduhügieeni koolituse õppekava

1 Õppekava nimetus Toiduhügieeni koolituse õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ

Koolitus korraldatakse koostöös Kaasik Koolitused OÜ-ga

3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti
5 Õpiväljundid Toiduhügieeni koolituse eesmärgiks on anda toidu käitlemisega tegelevatele töötajatele Toiduseadusega, sellega seotud õigusaktidega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) ettenähtud teadmised toiduhügieeni ja toiduohutuse kohta.

Koolituse tulemusel teab õppija toidukäitlemisvaldkondadele esitatavaid seadusandlikke nõudeid ja Toiduseaduse rakendamisega kaasnevaid hügieenistandardeid ning täidab neid.

Koolituse lõppedes osaleja:

·         Teab ja mõistab toidukäitleja kohustusi ja vastutust ning oskab toidukäitlemise ettevõttes vastavalt käituda;

·         Teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste vältimiseks ettevõtetes tekkinud olukordi analüüsides;

·         Oskab vältida toiduainete kaudu levivaid haigusi, toidumürgitusi, -infektsioone, toidu füüsikalist, keemilist ja mikrobioloogilist saastumist;

·         Tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid;

·         Tunneb toidu säilitamise viise ja tingimusi ning toiduvalmistamisprotsessiga seotud nõudeid sulatamisel, kuumtöötlemisel, jahutamisel, säilitamisel, serveerimisel;

·         Oskab kinni pidada toidukäitlemisettevõtte töötaja isiklikest ja üldhügieeninõuetest;

·         Juhindub toitu käitlevatest õigusaktidest ning teab enesekontrolli (HACCP) põhimõtteid;

·         Mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel arvestades erinevaid riskitegureid.

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolituse sihtgrupiks on toidu käitlemisega kokku puutuvad töötajad (kokad, abikokad, nõudepesijad, toidukaupade müüjad, restoranide-kohvikute teenindajad, lasteaiakasvatajad, ettekandjad, stjuardessid,  jt.).

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 6 akadeemilist tundi

9 Õppe sisu ·         Toiduhügieeni põhimõtted;

·         Toitu käsitlevad õigusaktid;

·         Toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele;

·         Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;

·         Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja –infektsioonid;

·         Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;

·         Toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll;

·         Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed;

·         Puhastamine ja desinfitseerimine;

·         Kahjuritõrje;

·         Isiklik hügieen;

·         HACCP põhimõtted.

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitused toimuvad erinevatelt koolitusruumide pakkujatelt renditud koolitusklassides üle Eesti. Koolitusruumide rentimisel jälgitakse, et ruumid oleks varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm) ning et osalejatele oleks olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms).
11 Õppematerjalide loend Lektori poolt koostatud konspekt.
12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Toiduhügieeni õppekava juhtivkoolitaja on Ülle Kaasik