Suhtlemismeisterlikkuse kursuse „Kuidas luua ja hoida tervet tööõhkkonda“ õppekava

1 Õppekava nimetus Suhtlemismeisterlikkuse kursuse „Kuidas luua ja hoida tervet tööõhkkonda“ õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ
3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti
5 Õpiväljundid Koolitusprogramm on jätkuks 24-tunnisel töötervishoiu ja tööohutuse väljaõppe koolitusel käsitletud teemale: „Töökeskkonna psühholoogilised ohutegurid.“

Suhtlemismeisterlikkuse kursus aitab ennetada psühhosotsiaalsete ohutegurite riske töökeskkonnas.

Koolituse eesmärgiks on arendada osalejate suhtlemisalast kompetentsust ning konstruktiivseks ja avatud suhtluseks vajalikke praktilisi oskusi.

Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi ja oskusi järgmistel teemadel:

·         Millised etapid tuleks läbida, et kohtumine oleks konstruktiivne ja partneritele rahuldustpakkuv;

·         Milliseid tehnikaid kasutada, et juhtida suhtlusprotsessi konstruktiivselt? Kuidas kuulata nii, et partnerit mõista ja anda talle võimalus end avada;

·         Kuidas juhtida suhtlemiskäike nii, et ennetada konflikte;

·         Mida saab teha, kui suhtlus on „kinni jooksnud“ ja emotsioonid on üleval?

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Soovitav (aga mitte kohustuslik) on eelnevalt läbida Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolituse või Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolituse raames minimaalselt 2 akadeemilist tundi loengut „Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas“.
8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 16 akadeemilist tundi

9 Õppe sisu ·         Inimestevahelise suhtluse olemus ja eesmärk. Suhtlusvormide esinemine igapäevaelus ja nende mõju suhtluse tulemuslikkusele;

·         Suhtlus kui protsess;

·         Edukaks suhtlemiseks vajalikud eneseväljendusvahendid ja tehnikad;

·         E. Berne`i suhtlemismudel –  tõhus ja lihtne meetod suhtlemisprotsessi kulu analüüsimiseks ja suhete, sh töösuhete kvaliteedi parandamiseks. Kuidas töötajaid innustada ja motiveerida. Tunnustamise võlujõud;

·         Positiivse meelestatuse ja psühholoogiliselt terve tööõhkkonna loomine läbi Berne`i meetodi viljelemise tööalases suhtluses;

·         Konflikt E. Berne`i meetodi valguses;

·         Konfliktiallikad, kuidas ära tunda suhte häirumise esmaseid märke;

·         „Suhtlemiskäigud“ ja nende seos häiritud suhete kujunemisega;

·         Ehtsad suhted ja mängud. Mängu olemus ja selle äratundmine;

·         Näiteid töö- ja igapäevaelu suhtlusaktidest ja nende analüüs Berne`i meetodil. Praktilised harjutused;

·         Näiteid töömängudest.

Õppe käigus viiakse läbi lühiloengud, enesehindamine (VTL küsimustik) ja praktilised harjutused suhtlemistehnikate omandamiseks.

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11 Õppematerjalide loend Lektori poolt koostatud mahukad konspektid, praktilised situatsioonikirjeldused; näidis- ja videomaterjal
12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Suhtlemismeisterlikkuse kursuse juhtivkoolitaja on Monika Loit-Kilgas