Stressi juhtimine „Oska end aidata, et olla terve!“ – õppekava

1 Õppekava nimetus Stressi juhtimine „Oska end aidata, et olla terve!“ – õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ
3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti
5 Õpiväljundid Koolituse eesmärk:

·         Vältida töötajate tööstressi kuhjumist töökohtadel läbi lõdvestumistehnikate omandamise töötajaskonnas ja nende võtete regulaarse praktiseerimise töökeskkonnas (15-20 min. päevas);

·         Anda koolitusel osalevatele organisatsioonidele võimaluse väikeste investeeringutega hoida töötajate töömotivatsiooni ja säästa töötajaskonna tervist;

·         Kujundada enesesäästlik ja tervislik käitumismuster töötajaskonnas järk-järgult loomulikuks organisatsiooni kultuuri osaks;

Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi ja oskusi järgmistel teemadel:

·         Kuidas erinevad lõdvestumistehnikad aitavad kiiresti maandada (töö)stressi ja taastada sisemist tasakaalu;

·         Millest alustada oma organisatsioonis, et lõdvestumisest kujuneks töökultuuri loomulik osa?

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Soovitav (aga mitte kohustuslik) on eelnevalt läbida Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolituse või Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolituse raames minimaalselt 2 akadeemilist tundi loengut „Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas“.

Vajalik eelnev esmaabi väljaõppekoolituse läbimine mitte varem kui 3 aastat tagasi.

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 16 akadeemilist tundi

Auditoorse töö osakaal 7,5 akadeemilist tundi.

Kustutusharjutus 0,5 h akadeemilist tundi välitingimustes

9 Õppe sisu ·         Stressi füsioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne olemus;

·         Distressi olemus, selle allikad, esmased tundemärgid, tagajärjed tervisele ja tööjõudlusele;

·         Lõdvestusreaktsioon – selle bioloogiline olemus ja toime tervisele;

·         Tööstressi ja läbipõlemise ennetamine;

·         Tööstressi riskitegurid. Individuaalse tööstressi hindamine;

·         Üldlevinud tööstressi mudel, selle mõju töötaja tervisele ning organisatsiooni edukusele;

·         Negatiivsete tunnetega toimetulek. „Kehameele kontseptsiooni“ olemus.

·         Võimalused indiviidi kehalise ja vaimse seisundi parandamiseks, energiavarude taastamiseks;

Õppe käigus viiakse läbi lühiloengud, enesehindamine (psühholoogilised hindamisskaalad: tööstressi tase, stressisümptomid ja toimetuleku taktikad) ja praktilised harjutused tööstressi maandamistehnikate omandamiseks.

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11 Õppematerjalide loend Lektori poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal. Õppijad saavad ka lisaks

·         2 CD-st koosnevat plaadikomplekti “RAHUNEMISE TEE. Viis tõhusat lõdvestumisvõtet stressi ohjamiseks“;

·         12-leheküljelise voldiku  “Hingan, lõdvestun, olen terve!”, mis tutvustab loomulikku hingamist ja lõdvestavaid hingamisharjutusi;

·         Komplekti psühhofüüsiliste harjutustega, mis aitavad töökohal kiiresti stressi maandada.

12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Psühholoogilise esmaabi (PEA) baaskoolituse juhtivkoolitaja on Monika Loit-Kilgas