Sissejuhatus töökeskkonna riskianalüüsi koolituse õppekava

1 Õppekava nimetus Sissejuhatus töökeskkonna riskianalüüsi koolituse õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ
3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti
5 Õpiväljundid Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi järgmistel teemadel:

·         Töökeskkonna riskianalüüsi olemus ja vajadus;

·         Töötervishoiu- ja tööohutusalase seadusandluse nõuded töökeskkonna riskianalüüsile;

·         Enamlevinud töökeskkonna riskianalüüsi metoodikad, nende kasutamine riskide hindamisel;

·         Töökeskkonna ohutegurite kaardistamine, kirjeldamine ja hindamine;

·         Riskianalüüsi vormistamine.

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Tungivalt soovitav on eelnevalt läbida Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolitus või täiendkoolitusena töökeskkonna ohutegurite õppepäev.
8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

9 Õppe sisu ·         Riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus;

·         Ohutegurite väljaselgitamine töökeskkonnas. Ülevaade töökeskkonnas esineda võivatest füüsikalistest, keemilistest, bioloogilistest, füsioloogilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest;

·         Ohutegurite tuvastamise võimalused. Töökeskkonna kaardistamine, küsitlused;

·         Töötervishoiu- ja tööohutusalastest õigusaktidest tulenevad nõuded töökeskkonnariskianalüüsile;

·         Ohustatud inimeste väljaselgitamine;

·         Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine, riskihindamise levinumad põhimõtted ja metoodikad;

·         Tulemuste dokumenteerimine. Tulemuste analüüsimine. Tegevuskava. Sisekontrolli seosed töökeskkonna riskianalüüsiga.

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11 Õppematerjalide loend Lektori poolt koostatud konspekt ja mahukad näidismaterjalid
12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Riskianalüüsi koolituste juhtivkoolitajaks on Krista Silbaum.