Raskuste käsitsi teisaldamise koolituse õppekava

1 Õppekava nimetus Raskuste käsitsi teisaldamise koolituse õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ
3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti
5 Õpiväljundid Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus:

·         kasutada raskuste käsitsi teisaldamisel ohutuid töövõtteid;

·         juhendada kolleege ning läbi viia organisatsioonisisest raskuste teisaldamise ohutusjuhendamist;

·         koostada ohutusjuhendeid raskuste teisaldamisega tegelevatele töötajatele.

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolituse sihtgrupiks on ettevõtete ja asutuste töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku raskuste käsitsi teisaldamisega, organisatsiooni sisekoolitajad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, eraisikud, kes soovivad omandada ohutuid töövõtteid raskuste teisaldamiseks.

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

9 Õppe sisu ·         Raskuste käsitsi teisaldamisega seonduvad töötervishoiu- ja tööohutusalased õigusaktid, nõuded Eestis ja Euroopas;

·         Raskuste käsitsi teisaldamise riskihaldamise põhjused ja vajadus, terviseriskid;

·         Raskuste käsitsi teisaldamise riski kaardistamise ja hindamise võimalused ja meetodid;

·         Seljavalu riskifaktorid;

·         Raskuste tõstmine, hoidmine, mahapanemine, lükkamine, vedamine, kandmine ja liigutamine – ohutud meetodid ja töövõtted.

Eesti esimese RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) liikmena pakume raskuste käsitsi teisaldamise koolitust, mille ülesehitus vastab Suurbritannias kasutatavale BTEC Level 3 Manual Handling Trainers koolituse kavale ja metoodikale (http://www.rospa.com/safety-training/work/manual-handling/trainers/).

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11 Õppematerjalide loend Lektori poolt koostatud konspekt, raskuste teisaldamise abivahendid, videomaterjalid
12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Krista Silbaum, sertifitseeritud BTEC Tase 3 Käsitsi raskuste teisaldamise koolitaja, 2016