Psühholoogilise esmaabi (PEA) baaskoolituse õppekava

1 Õppekava nimetus Psühholoogilise esmaabi (PEA) baaskoolituse õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ
3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti
5 Õpiväljundid Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi järgmistel teemadel:

·         Mis on kriis? Mis eristab arengu/ealisi kriise traumaatilistest kriisidest? Kes on ohvrid;

·         Kuidas inimesed tajuvad traumaatilisi sündmusi ning mis suurendab kriisiolukorra ohtlikkust;

·         Kuidas traumaatiline kriis kulgeb? Millised on tüüpilisemad reaktsioonid täiskasvanutel, lastel ja eakatel inimestel? Kuidas toimub leppimine kaotustega;

·         Mis on psühholoogilise esmaabi olemus? Millised on üldised abi andmise põhimõtted? Mida silmas pidada laste ja vanurite abistamisel? Kas abi võib ja saab alati anda;

·         Miks kriisis olijal võib rääkimisest ja heast kuulajast abi olla;

·         Mis juhtub siis, kui trauma jääb läbi töötamata? Kuidas tunda ära traumajärgse stressihäire sümptomeid? Mida siis ette võtta;

·         Miks on oluline tegeleda psühholoogilise kriisiabi osutamisega töökohal? Milles seisneb järelvestluse/ defusingu kasulik toime nii töötajale kui tööandjale;

·         Millest peaks abistaja olema teadlik, kui ta otsustab aidata?  Lihtsamad eneseabivõtted.

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Soovitav (aga mitte kohustuslik) on eelnevalt läbida Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolituse või Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolituse raames min. 2 akad h loeng „Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas“.
8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi.

9 Õppe sisu ·         Inimese käitumine ja reaktsioonid traumaatilistes kriisiolukordades;

·         Inimliku toetuse ja psühholoogilise abi vajalikkus kriisiolukordades, sh töökohal;

·         Psühholoogilise esmaabi andmise põhimõtted;

·         Abistaja eneseabivajaduse olulisus;

·         Lihtsamad eneseabitehnikad;

·         Juhtumite analüüs.

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11 Õppematerjalide loend Lektori poolt koostatud mahukad konspektid, juhtumikirjeldused ja videomaterjal
12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Psühholoogilise esmaabi (PEA) baaskoolituse juhtivkoolitaja on Monika Loit-Kilgas