Esmaabi väljaõppekoolituse õppekava

1 Õppekava nimetus Esmaabi väljaõppekoolituse õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ

Koolitus korraldatakse koostöös Eesti Punase Ristiga

3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti, vene
5 Õpiväljundid Koolituse tulemusena omandavad osalejad esmaabi alased põhiteadmised ja oskused, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).

Koolituse lõppedes osaleja:

·         Hindab situatsioone ja valdab tegutsemise põhimõtteid ja oskusi traumade ja äkkhaigestumiste korral

·         Oskab tegutseda suurõnnetuste korral;

·         Kaasab teisi inimesi esmaabiandmisse õnnetuste ja äkkhaigestumiste korral;

·         Valdab kaasaaegseid esmaabi põhivõtteid heal tasemel.

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.
8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.Auditoorse töö osakaal 16 akadeemilist tundi
9 Õppe sisu ·         EPR esmaabikursusest;

·         Õnnetusolukorra ja kannatanu hindamine;

·         Võõrkehad hingamisteedes (harjutamine simulatsiooninukul);

·         Teadvusetus, selle põhjused. Aju hapniku varustus. Ohuolukorrad;

·         Elupäästva EA (esmaabi) andmine: uppumise, südameinfarkti
korral, elektriga seotud õnnetuste puhul;

·         Praktiline harjutamine elustamisnukkudel: “Anne” ja “Baby” üksinda ja kahekesi. Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse, harjutamine. AED aparaadi kasutamine –näitlik õpe);

·         Verejooksud. Verejooksu liigid, nende iseloomustamine. Verejooksu peatamise võtted.  Haavad. Haavade tüübid, tekkemehhanismid,
haavade ja verejooksu koos esinemine;

·         Põletused. Põletusastmed, nende iseloomustamine;

·         Šokk. Šoki olemus ja selle tunnused;

·         Esmaabis kasutatavad sidumisviisid. Kolmnurkrätiku kasutamine. Harjutamine paarikaupa esmaabiõpetaja juhendamisel;

·         Liigesetraumad: nikastused, nihestused, põrutused;

·         Luumurrud: kinniste-, lahtiste luumurdude erinevused; luumurdude
tekkemehhanismid;

·         Silmatraumad. Amputatsioon;

·         Praktiline harjutamine  mitmesugustes ohuolukordades;

·         Mürgitused: alkoholi-, seene-, olmekeemiamürgitused;

·         Rästiku-, putukahammustused;

·         Allergia;

·         Kuumakahjustused;

·         Söövitused;

·         Külmakahjustused. Pindmine külmumine, alajahtumine ehk hüpotermia;

·         Psühholoogiline esmaabi õnnetusolukordades.

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitus toimub Eesti Punase Risti õppeklassis (Tallinn, Eha tn 8), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11 Õppematerjalide loend Lektori poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal; esmaabitarvikud (sidumismaterjal, desinfitseerimisvahendid jms); elustamismannekeenid (ANNE, BABY), mille peal on võimalik harjutada kaudset südame massaaži, palpeerida pulssi, hingamisteid avada ja teostada kunstlikku hingamist .
12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse esmaabiandja tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Esmaabi väljaõppe õppekava juhtivkoolitajad on Eesti Punase Risti esmaabiõpetajad Ellen Sternhof, Merike Mets, Jelena Katujeva.