Esmaabi täiendkoolituse õppekava

1 Õppekava nimetus Esmaabi täiendkoolituse õppekava
2 Täienduskoolituse asutuse nimetus RA Koolitused OÜ

Koolitus korraldatakse koostöös Eesti Punase Ristiga

3 Õppekava rühm Töökaitse
4 Õppekeel Eesti, vene
5 Õpiväljundid Esmaabi täiendõppe eesmärk on

·         Korrata ja süvendada esmaabi väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi, sealhulgas teadvustada inimese ellujäämise seisukohalt tähtsamad elutalitlused;

·         Korrata üle esmaabialased põhiteadmised ja oskused, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).

Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi järgmistel teemadel:

·         Teha kindlaks kannatanu seisukorda, võtta vastu olulisi kannatanu tervisega seotud otsuseid;

·         Hinnata  õnnetusolukorda;

·         Kuidas tegutseda õnnetusolukorras ja kutsuda abi;

·         Elustada (nukk-mannekeenil);

·         Peatada ja sulgeda verejooksu, siduda haava;

·         Vabastada hingamisteid;

·         Arvestada selja/kaela kaitsega;

·         Anda šoki- ja traumaasendit, abistada šokis kannatanut;

·         Anda esmaabi haavade, luumurdude, liigesevigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral;

·         Abistada teadvuse kaotanud inimest.

6 Õpingute alustamise tingimused E-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7 Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Vajalik eelnev esmaabi väljaõppekoolituse läbimine mitte varem kui 3 aastat tagasi.
8 Õppe kogumaht Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

9 Õppe sisu ·         Eneseohutus mitmesugustes õnnetusolukordades. Abi korraldamine;

·         Kannatanu esmane ja teisene ülevaatus. Ohuolukorrad;

·         Elupäästva esmaabi andmine uppumise, südameinfarkti, elektriga seotud õnnetuste puhul;

·         Praktiline harjutamine elustamisnukkudel Anne ja Little Ann;

·         Traumahaige käsitlemine. Esmaabi mitmesuguste traumade puhul;

·         Praktiline harjutamine, erinevad sidumisviisid, püsiv
külili asend;

·         Diabeet, astma, epilepsia , insult, allergia – esmaabi nende puhul.

10 Õpikeskkonna kirjeldus Koolitus toimub Eesti Punase Risti õppeklassis (Tallinn, Eha tn 8), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11 Õppematerjalide loend Lektori poolt kokku pandud näidis- ja videomaterjal; esmaabivahendid; elustamisnukud “Anne” ja “Baby”.
12 Lõpetamise tingimused Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13 Koolitajad/lektorid Esmaabi väljaõppe õppekava juhtivkoolitajad on Eesti Punase Risti esmaabiõpetajad Ellen Sternhof, Merike Mets, Jelena Katujeva.