Meie lektorid

Tuntud lektorid ja praktikud, kes tegutsevad oma igapäevatöös tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas

Meie eesmärgiks on oma koolitustel lektoritena kaasata nii oma ala hästi tundvaid ja tuntud lektoreid kui ka praktikuid, kes igapäevatööna tegelevad tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna ülesannetega. Tihti on meie loengutele esinema kutsutud ka erinevad ettevõtted ohutustoodete presentatsioonidega.

 

 

Karin Reinhold

Karin Reinhold töötab Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsendina ning on Riskiekspert OÜ juhataja ja tööohutusalaste süvakoolituste lektor.  2009. aastal kaitstud doktorikraad keskendus töökeskkonna riskide hindamiseks kasutatavate riskimaatriksite analüüsimisele, sealhulgas keemiliste ja füüsikalistele ohuteguritele. Toksikoloogiaalased teadmised on Karin omandanud Uppsala Ülikoolis; ning  kemikaaliohutuse spetsialistina on ta konsulteerinud mitmeid Eesti suurettevõtteid. Karin on viimase 12 aasta jooksul osalenud kümnetel töötervishoiu-, tööohutuse, ergonoomia- ja tervise edenduse rahvusvahelistel konverentsidel ja maailmakongressidel, sealhulgas ka võtmelektorina. Hetkel on ta täitja mitmes rahvusvahelises tööohutusalases projektis, näiteks ESENER-2 jätku-uuringus. TTÜ Ergonoomialabori kvaliteedijuhina viib ta läbi töökeskkonna mõõdistamisi ning riskianalüüse. Tema praeguseks peamiseks uurimissuunaks on ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid ja ettevõtetes kasutatavate kemikaalide mürgisuse hindamise võimalused. Ta on avaldanud üle 70 teadusartikli.

RA Koolituste lektor:
Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus:

  1. töökeskkonna füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused jms) ning füüsikalis-mehhaanilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite  määramine ja mõõtmine;
  2. töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, töökeskkonna keemiliste ohutegurite parameetrite mõõtmine;
  3. töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötajate tervisele.

 

Tiiu Tamm

Tiiu Tamm on valgustusele spetsialiseerunud elektriinsener, peab loenguid TTÜ-s, EKA-s ja TTK-s. Tiiu Tamm Inseneribüroo omaniku ja konsultandina nõustab ja koolitab ka ettevõtetes.

RA Koolituste lektor:
Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus:

  1. töökeskkonna füüsikalised ohutegurid – valgustus, töökeskkonna ohutegurite parameetrite (valgustus) määramine ja mõõtmine.

 

Laura Arland

Töökeskkonna insener, ergonoom. Töötanud Tööinspektsioonis tööinspektorina, Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina, töökeskkonnaspetsialistina ja riskianalüütikuna erasektoris. Laura osales ka Tööinspektsiooni poolt korraldatud töökeskkonnaspetsialistide koolituse lektorite pädevuse hindamisel ning Euroopa Liidu vanemtööinspektorite komitees. Teadustöö raames kirjutanud teadusartikleid ja osalenud ka erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel.

RA Koolituste lektor:
Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppe koolitused vene keeles

Лаура Арланд:  Инженер в сфере гигиены и безопасности с опытом работы в Инспекции по труду, Комитете старших инспекторов по труду ЕС, Таллинском Техническом Университете и в частном секторе как специалист по рабочей среде и аналитик рисков. Магистр технических наук по специальности эргономика. Докторант, автор научных статей и участник международных конференций и конгрессов в сфере безопасности труда.

 

Krista Silbaum

RA Koolitused OÜ juhataja ja koolitaja, töökeskkonnaspetsialist. Töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus), omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) koostöös Riskianalüüs OÜ-ga mitmetes erinevates ettevõtetes nii ehitusvaldkonnas, metallitööstuses kui ka kaubanduses.

Tegev tööohutusteemade lektorina peamiselt RA Koolituste tööohutusalastel koolitustel, aga ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kaasik Koolitused OÜ-s.

 

Priit Siitan

Tallinna Tehnikakõrgkooli tööohutusalaste õppeainete lektor. Tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983. aastast Töötanud 2000-2006 Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel Euroopa Liidu liikmesriikides. Aastatepikkune tööohutusteemade lektorikogemus paljudelt erinevatelt tööohutusalastelt koolitustelt ja seminaridelt.

RA Koolituste lektor:
Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppe koolitused eesti ja vene keeles; Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus:

  1. tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine, tööst põhjustatud haigestumised;
  2. tööandja vastutus, näited kohtupraktikast.

 

Marina Järvis

Dotsent Marina Järvis on Tallinna Tehnikaülikooli (Taltech)  Majandusteaduskonnaga seotud olnud alates aastast 2001, kui alustas tööd assistendina Ärikorralduse instituudi töökeskkonna ja –ohutuse õppetoolis. 2013. aastal kaitses ta oma doktoritöö „Ohutusteadmiste hindamine ohutusjuhtimises jätkusuutlikkuse tagamiseks Eesti väikestes ja keskmistes ettevõtetes“ (teadmusjuhtimine ja töötervishoiud ja tööohutuse teemal) ning pärast seda on ta tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad ohutusjuhtimist ja  heade praktikate kasutamist ettevõtetes. Ta on töötanud eksperdina Euroopa Komisjoni jaoks, teostades erinevaid töötervishoiu ja tööohutusealaseid projekte. Tema peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni- ja  ohutuskultuur, juhtimisstiil, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

 

Kalju Õunmann

Konsultant – koolitaja, spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste läbiviimisele. Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta. Meie hea koostööpartner EOKK OÜ’st.

 

Toomas Holmberg

Meie kõrgtööde ohutuse spetsialisti ja koolitaja. Toomasel on IRATA tase 3; IRATA Trainee Instructor; Eesti Olümpiakomitee ERK 6 alpinismi vanemtreener. Praktiseerinud kõrgtöid 15 aastat ning kõrgtööde koolitaja 8 aastat.