Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe

Täiendõppekoolitused – Lai valik huvitavaid koolitusprogramme!

Meie valikus on mitmed täiendõppekoolitused erinevatest töötervishoiu- ja tööohutusega seonduvatest valdkondadest. Oma koolitustel kaasame koolitajateks nii oma ala hästi tundvaid ja tuntud lektoreid kui ka praktikuid, kes igapäevatööna tegelevad tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna ülesannetega. Tihti on meie loengutele esinema kutsutud ka erinevad ettevõtted ohutustoodete presentatsioonidega. Koolitused, mis hõlmavad endas kõrgustes töötamise ja kukkumiskaitse teemasid, konsulteerime alati spetsialistidega Skyproffist või Kukkumiskaitse.ee’st. Väljaspool Tallinnat teeme töötervishoiu välja- ja täiendõppekoolituste osas koostööd oma pikaajalise partneriga Kaasik Koolitus OÜ-ga. Tuleohutusalaste sise- ja ka avalike koolituste puhul koolitab meie kliente asjatundjad EOKK OÜ-st.

 

 

Vaatame üle, millised eeltööd oleks vajalik enne riskianalüüsiga alustamist ära teha, milliseid materjale ja infot oleks vaja hankida ning kuidas infot koguda. Jätkates töökeskkonna riskianalüüsi protsessiga vaatame üle, millised võimalikud füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas võivad esineda ning kuidas kaardistatud ohutegureid kirjeldada ja hinnata.

 

Tavapäraselt ei võimalda töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24-tunnise väljaõppekoolituse piiratud maht osalejatega piisavalt ja neile vajalikul määral praktiliselt harjutada  tööohutusalase dokumentatsiooni koostamist, mida osalejad oma igapäevatöös peale koolituse läbimist vajavad. Koolituse ”Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine”  eesmärgiks on abistada töökeskkonnaspetsialisti tööohutusalase dokumentatsiooni ettevalmistamisel ja haldamisel.

 

Oleme koostanud töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnajuhtidele praktilise suunitlusega sisuka koolitusprogrammi “Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus”, mis annab oskusi ja vilumust oma ettevõttes/asutuses töökeskkonnaalast tööd paremini ja tulemuslikumalt korraldada.
Programmi lahutamatuks osaks erinevates ettevõtetes kasutust leidnud praktiliste kogemuste edastamine ning osalejate omavaheline kogemuste vahetamine.

 

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja keskastme juhtidele. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

 

Koolituse ”Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas ja REACH määruse nõuded” sihtgrupiks on töökeskkonnaspetsialistid, kemikaalispetsialistid ja muud töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku töötajate töökohtade kujundamisega ja kemikaaliriskide haldamise ning hindamisega. Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad. Koolituse maht 8 akadeemilist tundi.

 

Ajutistel kõrgtöödel võib ohutusnõuete eiramine lõppeda raskete tagajärgedega või surmaga. Tööandja peab kontrollima kehtestatud ohutusnõuete järgimist ning iseseisvale tööle saab ka kõrgtöödel lubada töötaja alles siis, kui tööandja on veendunud, et töötaja tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning oskab neid praktikas rakendada.
Koolituse sihtgrupiks on kõik töötajad, kes täidavad tööülesandeid kõrgustes (mastitöötajad, ehitustöölised, erinevate seadmete hoolduse ja remondiga tegelevad töötajad nii tootmisettevõtetes kui ka teenindusvaldkonnas). Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

 

Eesti esimese RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) liikmena pakume raskuste käsitsi teisaldamise koolitust, mille ülesehitus vastab Suurbritannias kasutatavale BTEC Level 3 Manual Handling Trainers koolituse kavale ja metoodikale.

 

Koolitus annab ülevaate redelitega töötamise riskidest ja nende maandamisest. Tutvustatakse seadusandlust, kasutamise parimaid praktikaid, riskianalüüsi põhimõtteid. Analüüsitakse päris elu juhtumeid. Koolitatav saab teadmised, mis aitavad tal ohutumalt töötada ning endale sobivat varustust hankida, kasutada ja hooldada. Samuti arutatakse, mida teha kannatanuga siis, kui kukkumine on siiski juhtunud.

 

Koolitusel arutatakse läbi kõik, mis puudutab ohutegureid, mis esinevad just Teie ettevõttes või asutuses. Räägitakse seadusandlusest, isikukaitsevahenditest ja ohumärgistustest.

 

Koolitust viib läbi lektor ja koolitaja Tiiu Tamm. Tiiu Tamm on elektriinsener, pikaaegse koolituspraktikaga valgustustehnika lektor, kes peab korralisi loenguid TTÜ Inseneriteaduskonnas, Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kunstiakadeemias. Tiiu Tamm kuulub Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ juhatuse liikmena Eesti Standardikeskuse tehnilisse komiteesse EVS/TK24 Valgustehnika.

 

Tuleohutuse eest vastutav isik vajab teadmisi uuenenud seadusandluse nõuetest. Seda saame meie pakkuda tuleohutuse eest vastutava isiku koolitusel. Ettevõttes  tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus annab teie tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele parima võimaluse end tuleohutusalaste nõuetega kurssi viia.

 

Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega reaalse tuleohu. Tuletööde all on käsitletavad järgmised tööd nagu gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlev-vedelikuga metalli jootmine jne. Tuletöid teostaval isikul peab olema ohutusteadlikkust tõendav dokument – tuleohutustunnistus.

 

 

Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas – info tulekul!