Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus 24 h (eesti- ja venekeelsed koolitused)

  Koolitusele saab registreeruda täites ära registreerimisvormi, mis asub lehe allosas! 

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.  Antud koolitus sobib tööohutusalaseks esmaseks väljaõppeks ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile. Koolitust saab läbida nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.

 

Eestikeelsel koolitusel käitletavad teemad:

 • Millest alustada asudes ametisse töökeskkonnaspetsialisti /töökeskkonnavolinikuna: töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused. Töökeskkonna-alased mõisted. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töökeskkonna struktuurid (-spetsialist, -volinik, -nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded. Kuidas peaks olema korraldatud ettevõtte tööohutus ja töötervishoid, töötaja ja tööandja koostöö;
 • Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest;
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja Euroopa Liidus. Kohtupraktika. Töötervishoiu ja tööohutuse „Hea tava“ põhimõtted Eestis ja Euroopa Liidus;
 • Tööõnnetustest ja kutsehaigustest teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;
 • Töötajate juhendamine ja väljaõpe – millised on nõuded ja kuidas tööohutusalast juhendamist korraldada ning dokumenteerida;
 • Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;
 • Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal;
 • Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused. Räägime füüsikalistest ohuteguritest ning töövahenditega/seadmetega töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest;
 • Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine; peamised kutsehaiguste põhjused;
 • Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
 • Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele;
 • Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid;
 • Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll laiemas ja kitsamas mõistes.

 

 

  

Venekeelsel koolitusel käitletavad teemad:

 • С чего начать, вступая в должность специалиста/ уполномоченного по рабочей среде (организация гигиены и безопасности рабочей среды на государственном уровне; Закон о трудовом здравоохранении и безопасности  труда и  связанные с ним постановления. Понятия, связанные с рабочей средой. Права и обязанности работодателя и работника. Структура рабочей среды (специалист, уполномоченный, совет), обязанности различных сторон. Как должна быть организована гигиена и безопасность  труда, а также совместная работа работодателя и работника)?
 • Коучинг и обучение работников – каковы требования, как организовать?
 • Статистика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Эстонии и ЕС. Уведомление, исследование и регистрация несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Профессиональные заболевания.
 • Ответственность за ущерб, причиненный здоровью работника. Прецедентное право. Охрана здоровья и безопасности “надлежащей практики” Принципы Европейского Союза.
 • Физические факторы риска рабочей среды и их влияние на здоровье работника;риск несчастных случаев, а также их основные причины. Мы поговорим о физических факторах риска, а также о требованиях гигиены и безопасности труда при работе с рабочими инструментами/оборудованием
 • Порядок выбора и использования средств индивидуальной защиты. Требования к использованию знаков безопасности на рабочем месте. Мы поговорим о том, как правильно выбрать средства индивидуальной защиты и каковы необходимые знаки безопасности рабочей среды.
 • Физиологические факторы риска рабочей среды, эргономика, работа с монитором/ работа в офисе (мы говорим о рисках работы в офисе), решение возникших проблем на месте. Каковы основные причины профессиональных заболеваний? Организация проверки состояния здоровья работников. Организация первой помощи компании.
 • Психологические факторы риска рабочей среды.
 • Биологические факторы риска рабочей среды и их влияние на здоровье работника.
 • Химические факторы риска рабочей среды и их влияние на здоровье работника. Требования гигиены и безопасности труда к использованию опасных химикатов и содержащих их материалов
 • Анализ рисков рабочей среды, различные методы оценки рисков для здоровья. Меры предотвращения рисков рабочей среды. Составление плана действий. Внутренний контроль рабочей среды в более широком и узком понятии.

 

 

Tunnistuse väljastamise aluseks on väljaõppekursusel osaleja poolt teadmiste kontrolli sooritamine (kirjalik valikvastustega test) positiivse tulemusega.  Juhul, kui osalejal ei õnnestu testi positiivselt sooritada, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

 

NB! Pakume osalejatele võimalust osaleda väljaõppekoolitusel üksikute päevade kaupa. Tihti on osalejatel raske tööülesannete tõttu olla töölt eemal nii pikka aega (koolituse maht 24 h, seega 3 järjestikust päeva). Nad kipuvad koolituse ajal ikka e-postkastis toimetama ja tormavad loengusaalist koridori kiireid töökõnesid tegema. Seetõttu on osalejatel tihti keerulisem süveneda ja nii võib osa väärtuslikest teadmistest kaduma minna. Kuna meie kolme erineva koolituspäeva teemad on alati päevade lõikes samad, pakume võimalust osaleda igal kuul ühel koolituspäeval ja läbida väljaõppekoolitus kolme kuu jooksul.

Juhul, kui soovite seda võimalust kasutada, palun kindlasti registreerimisvormi ’’Lisainfo’’ kastis ära märkida!

 

 

Koolituse sihtgrupp:
Töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keskastme juhid, töökeskkonnaspetsialistid ja tööandjad, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis

Lektorid eestikeelsel koolitusel:
Krista Silbaum, Monika Loit-Kilgas ja Priit Siitan

Lektorid venekeelsel koolitusel:
Marina Järvis ja Priit Siitan

Koolituse toimumise koht:
RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus

Parkimine:
TASUTA maja ees või kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). Vabade parkimiskohtade puudumisel on võimalik parkida ka hoone taga (liikuge maja taha paremalt poolt hoonet ning sõitke OTSE edasi kuni tõkkepuuni) suures tasulises parklas, kus päevahind on 2 eurot. 

TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

Ühistranspordi kasutajatele:
Meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2.
Trammiga nr. 4 (Tondi-Lennujaam) saab Majaka tänava otsa, peatusesse Majaka põik, sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min).
Bussi- ja trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval.

Koolituse kestus: 
Igal koolituspäeval  9.00 – 16.00

Koolituse hind:
172 eurot + km/osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi, tunnistust koos esmaabiplakatiga ning soodustuskupongi, mida on võimalik kasutada järgmistele koolitustele registreerudes)

Soodushind:
159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

 

Koolituspäeva ajakava:

09.00-10.30 Loeng
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Loeng
12.15-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Loeng
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Loeng

SELLE KOOLITUSE PUHUL PANE TÄHELE!

Koolitustel osalejad saavad kaasa sooduskupongi, mille kasutamisel on järgmise koolituse hind Teile/teie ettevõtte töötajale 10-20% soodsam (sügis – talve perioodil -10% ja suveperioodil 20%), soodustus kehtib ka juhul kui juba olete kasutanud varajase registreerija ning mitme osaleja soodustust!

Osalejad saavad koolitusmaterjalid osaleja soovil kas paberkandjal, elektrooniliselt VÕI MÕLEMAD;

Koolitusel osalejad saavad vajadusel koolituselt kaasa tutvustavaid materjale ohutusmärkide, ergonoomiliste abivahendite, esmaabi korralduse jm kohta;

Koolituse hinna sisse kuulub ka lamineeritud esmaabi- või raskuste teisaldamise plakat  töökeskkonda väljapanemiseks;

Toitlustamine kuulub koolituse hinna sisse: 2 suupistetega kohvipausi ja soe lõuna; lõunat pakub meiega samas majas asuv suurepärase valiku ja maitsvate toitudega Paala puhvet;

 

HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel
(osaleja ees- ja perenimi ning isikukood vastavalt Täienduskoolituse standardile § 3 lg 3 p 1)!
(isikukood märgitakse osaleja tunnistusele)(ettevõte või eraisik)


(tänav, majanumber, asula)
(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)
elektroonilinepaberkandjalVõite oma meelt igal ajal muuta, vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee
Me käsitleme Teie andmeid austusega. Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate koolitustingimustest. Kui vajutate nupule ”Lisage mind uudiskirja saajaks” ülal, nõustute, et võime Teie andmeid töödelda vastavalt käesolevatele tingimustele.