Töökeskkonnaspetsialisti baas- ja pädevuskoolitus

  Koolitusele saab registreeruda täites ära registreerimisvormi, mis asub lehe allosas! 

 

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse järgi peavad tööandjad määrama ettevõttes/asutuses töökeskkonnaspetsialisti. Seaduse kohaselt on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

Sellest lähtudes oleme koostanud töökeskkonnaspetsialistidele või töökeskkonna juhtidele praktilise suunitlusega koolitusprogrammi “Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus”, mis aitab arendada oskusi ja vilumust oma ettevõttes/asutuses töökeskkonnaalast tööd paremini ja tulemuslikumalt korraldada. Programmi lahutamatuks osaks on erinevates ettevõtetes kasutust leidnud praktiliste kogemuste edastamine ning osalejate pidev kogemuste vahetamine.

Pädevuskoolituse eesmärgid:

 1. Anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid töökeskkonna-alast tööd hinnata, analüüsida ja parendada;
 2. Anda edasi erinevate ettevõtete kogemusi tööohutusalase töö korraldamisel;
 3. Võimaldada arutelude ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi;

 

Koolituse tulemusena koolitusel osaleja:

 1. Teab, millistest allikatest otsida täiendavat töökeskkonna-alast teavet, tunneb töökeskkonnaalaste õigusaktide nõudeid;
 2. Oskab nõuetekohaselt koostada ja hallata vajalikku töökeskkonnaalast dokumentatsiooni;
 3. Saab tervikliku ülevaate töökeskkonnas esineda võivatest ohuteguritest ja nende mõjust tervisele, oskab kavandada ja korraldada abinõusid riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 4. Saab ülevaate olemasolevatest isikukaitsevahenditest, nende valiku alustest ja kasutusnõuetest;
 5. Saab ülevaate ohutusmärgistuse vajadusest ning nõuetest ohutusmärgistuse valikul ja paigaldamisel;
 6. Oskab riskianalüüsi alusel otsustada tervisekontrolli vajadust, oskab korraldada esmaabi töökohal;
 7. Teab, milliseid õnnetusjuhtumeid tuleb menetleda tööõnnetustena, oskab läbi viia tööõnnetuse ja kutsehaiguse tööandja-poolseid uurimistoiminguid ning oskab planeerida ja ellu viia sarnaste juhtumite vältimiseks vajalikke tegevusi;
 8. Saab aru riskianalüüsi ja sisekontrolli vajalikkusest ja olemusest, saab ülevaate enamlevinud metoodikatest ja nõuetest riskianalüüsi läbiviimisel töökeskkonnas;

Koolitus toimub 9 erineval koolituspäeval, 8 akadeemilist tundi päevas. Koolituse üldmaht on 100 tundi, sellest 70 tundi auditoorset õpet ning 30 tundi iseseisvat tööd (õppematerjalidega tutvumine, kodutööd ja eksam).

Moodulid:

Moodul I: Töökeskkonnaalase töö korraldamine, töötervishoiu- ja tööohutuse poliitika; Töötervishoiu ja -ohutuse seadustik, standardid ja hea tava/Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutusega seonduvad õigusaktid ning Eesti ja Euroopa Liidu vastavaid standardid. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised. Tööandja vastutus, näited kohtupraktikast.

Moodul II: Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe töökohal, ohutusjuhendid. Esmaabi korraldus. Kutsehaigused ja tööst põhjustatud haigestumised. Töötajate tervisekontroll.

Moodul III: Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.  Töökeskkonna keemiliste ohutegurite parameetrite mõõtmine. Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötajate tervisele.

Moodul IV: Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid: sisekliima ; Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite (sisekliima)  määramine ja mõõtmine. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid: valgustus ; Töökeskkonna ohutegurite parameetrite (valgustus)  määramine ja mõõtmine.

Moodul V: Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused jms) ning füüsikalis-mehhaanilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele.  Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite  määramine ja mõõtmine. Isikukaitsevahendid. Ohumärgistus.

Moodul VI: Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Raskuste teisaldamine. Töökoha ergonoomia. Nõuded kuvaritööle. Nõuded töökohale.

Moodul VII: Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid. Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine.

Moodul VIII: Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Tervise edendamine töökohal. Töökeskkonna sisekontrolli korraldus.

Moodul IX: Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Kodutööde arutelu ja eksam.

 

Koolituse sihtgrupp:  Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus on mõeldud ettevõtetes-asutustes määratud töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitvatele tööandjatele, juhtidele ja spetsialistidele.
Koolituse moderaator: Krista Silbaum, RA Koolitused juhataja ja tööohutusvaldkonna lektor; töökeskkonnaspetsialist, töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus, omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) koostöös Riskianalüüs OÜ-ga mitmetes erinevates ettevõtetes nii ehitusvaldkonnas, metallitööstuses kui ka kaubanduses. Tegev tööohutusteemade lektorina RA Koolituste tööohutusalastel koolitustel, samuti Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kaasik Koolitused OÜ-s.
Lektorid: Krista Silbaum, Priit Siitan, Sigrid Kalle, Anneli Einroos, Karin Reinhold, Peeter Parre, Tiiu Tamm, Jana Paju, Monika Loit-Kilgas, Priit Lattik
Koolituse toimumise koht: RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus.
Parkimine: TASUTA maja ees või kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). Vabade parkimiskohtade puudumisel on võimalik parkida ka hoone taga (liikuge maja taha paremalt poolt hoonet ning sõitke OTSE edasi kuni tõkkepuuni) suures tasulises parklas, kus päevahind on 2 eurot. 

TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!
Ühistranspordi kasutajatele:Meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 (Tondi-Ülemiste jaam) saab Majaka tänava otsa, peatusesse Majaka põik, sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussi- ja trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval.
Koolituse kestus:  kell 09.00 – 16.00
Kogu koolitusprogrammi maksumus: (9 moodulit) on 1100 eurot + km/ osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, mis saadetakse koolituspäevale eelneval nädalal osaleja e-postile, kohvipause ja lõunapause, tunnistust). Võimalik osaleda ka üksikutel moodulitel, ühe koolituspäeva maksumus 140 eurot + km/ osaleja
Soodustused: -10%, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 1 kuu enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

Koolituspäeva ajakava:

09.00-10.30 Loeng
10.30-10.40 Kohvipaus
10.40-12.10 Loeng
12.10-12.50 Lõuna
12.50-14.20 Loeng
14.20-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Loeng

SELLE KOOLITUSE PUHUL PANE TÄHELE!

Koolitustel osalejad saavad kaasa sooduskupongi, mille kasutamisel on järgmise koolituse hind Teile/teie ettevõtte töötajale 10-20% soodsam (sügis – talve perioodil -10% ja suveperioodil 20%), soodustus kehtib ka juhul kui juba olete kasutanud varajase registreerija ning mitme osaleja soodustust!

Osalejad saavad koolitusmaterjalid elektrooniliselt;

Koolitusel osalejad saavad vajadusel koolituselt kaasa tutvustavaid materjale ohutusmärkide, ergonoomiliste abivahendite, esmaabi korralduse jm kohta;

Koolituse hinna sisse kuulub ka lamineeritud esmaabiplakat  töökeskkonda väljapanemiseks;

Toitlustamine kuulub koolituse hinna sisse: 2 suupistetega kohvipausi ja soe lõuna; lõunat pakub meiega samas majas asuv suurepärase valiku ja maitsvate toitudega Paala puhvet;

 

HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel
(osaleja ees- ja perenimi ning isikukood vastavalt Täienduskoolituse standardile § 3 lg 3 p 1)!
(isikukood märgitakse osaleja tunnistusele)(ettevõte või eraisik)


(tänav, majanumber, asula)
(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)
elektroonilinepaberkandjal
Võite oma meelt igal ajal muuta, vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee
Me käsitleme Teie andmeid austusega. Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate koolitustingimustest. Kui vajutate nupule ”Lisage mind uudiskirja saajaks” ülal, nõustute, et võime Teie andmeid töödelda vastavalt käesolevatele tingimustele.