Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus 2020

Praktilise suunitlusega sisukas koolitusprogramm
“Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus”

Oleme koostanud töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnajuhtidele praktilise suunitlusega sisuka koolitusprogrammi “Töökeskkonnaspetsialisti  pädevuskoolitus”, mis annab oskusi ja vilumust oma ettevõttes/asutuses töökeskkonnaalast tööd paremini ja tulemuslikumalt korraldada.
Programmi lahutamatuks osaks erinevates ettevõtetes kasutust leidnud praktiliste kogemuste edastamine ning osalejate omavaheline kogemuste vahetamine.

Lektoriteks on oma ala parimad: 

 • Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
 • Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
 • Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor
 • Tiiu Tamm, Tallinna Tehnikakõrgkool ja EKA, valgustustehnika lektor; Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ
 • Priit Lattik, töörõivastuse ja isikukaitsevahendite spetsialist
 • Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

 

 Koolitusel käsitleme alljärgnevaid teemasid:

I KOOLITUSPÄEV 07.01.2020

 • Sissejuhatus kursusesse. Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded; Eesti töötervishoiu ja tööohutuse korralduse õiguslik raamistik (4 akadeemilist tundi)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldus riigi ja ettevõtte tasandil. Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad nõuded (4 akadeemilist tundi)

II KOOLITUSPÄEV 08.01.2020

 • Töötajate juhendamine ja väljaõpe (4 akadeemilist tundi)
 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine, (iseseisev töö) (4 akadeemilist tundi)

III KOOLITUSPÄEV 09.01.2020

 • Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine (4 akadeemilist tundi)
 • Ohumärguanded töökeskkonnas (2 akadeemilist tundi)
 • Isikukaitsevahendite valiku ja kasutamise nõuded (2 akadeemilist tundi)

IV KOOLITUSPÄEV 21.01.2020

 • Füsioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas: füüsilise töö koormus, raskuste käsitsi teisaldamine, töökoha ergonoomia; nõuded kuvariga töötamisele, sundasendid, sundliigutused (iseseisev töö) (4 akadeemilist tundi)
 • Füüsikaliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas: müra, vibratsioon, elektromagnetväljad, kiirgused (4 akadeemilist tundi)

V KOOLITUSPÄEV 22.01.2020

 • Keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas (iseseisev töö) (8 akadeemilist tundi)

VI KOOLITUSPÄEV 23.01.2020

 • Füüsikalised ohutegurid: Nõuded töökoha valgustatusele, ohutegurite kaardistamine (4 akadeemilist tundi)
 • Füüsikalised ohutegurid: Nõuded sisekliima parameetritele, ohutegurite kaardistamine (4 akadeemilist tundi)

VII KOOLITUSPÄEV 04.02.2020

 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas sh töökiusamise ennetamine (6 akadeemilist tundi)
 • Ohutuskultuur Eesti ettevõtetes. Kuidas väärtused juhivad meie käitumist? (2 akadeemilist tundi)

VIII KOOLITUSPÄEV 05.02.2020

 • Esmaabi korraldus ettevõttes (2 akadeemilist tundi)
 • Töötajate tervisekontrolli korraldus, ülevaade kutsehaigustest (2 akadeemilist tundi)
 • Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest (4 akadeemilist tundi)

IX KOOLITUSPÄEV 06.02.2020

 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine ja dokumenteerimine (4 akadeemilist tundi)
 • Töökeskkonna sisekontrolli korraldus (2 akadeemilist tundi)
 • Töökeskkonnaspetsialistide teadmiste kontroll (2 akadeemilist tundi)

 

Pädevuskoolituse eesmärgid:

 1. Anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid töökeskkonna-alast tööd hinnata, analüüsida ja parendada;
 2. Anda edasi erinevate ettevõtete kogemusi tööohutusalase töö korraldamisel;
 3. Võimaldada arutelude ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi

Koolituse tulemusena koolitusel osaleja:

 1. Teab, millistest allikatest otsida täiendavat töökeskkonna-alast teavet, tunneb töökeskkonnaalaste õigusaktide nõudeid;
 2. Oskab nõuetekohaselt koostada ja hallata vajalikku töökeskkonnaalast dokumentatsiooni;
 3. Terviklik ülevaade töökeskkonnas esineda võivatest ohuteguritest ja nende mõjust tervisele, oskab kavandada ja korraldada abinõusid riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 4. Ülevaade olemasolevatest isikukaitsevahenditest, nende valiku alustest ja kasutusnõuetest;
 5. Saab ülevaate ohutusmärgistuse vajadusest ning nõuetest ohutusmärgistuse valikul ja paigaldamisel;
 6. Oskab riskianalüüsi alusel otsustada tervisekontrolli vajadust, oskab korraldada esmaabi töökohal;
 7. Teab, milliseid õnnetusjuhtumeid tuleb menetleda tööõnnetustena, oskab läbi viia tööõnnetuse ja kutsehaiguse tööandja-poolseid uurimistoiminguid ning oskab planeerida ja ellu viia sarnaste juhtumite vältimiseks vajalikke tegevusi;
 8. Saab aru riskianalüüsi ja sisekontrolli vajalikkusest ja olemusest, saab ülevaate enamlevinud metoodikatest ja nõuetest riskianalüüsi läbiviimisel töökeskkonnas

 

Koolituse hind:

Soodushind:

1250 eurot + km/osaleja 950 € + km/osaleja kehtib kõigile, kes on registreerunud enne 01. oktoobrit 2019
1000 € + km/osaleja kehtib kõigile, kes on registreerunud enne 01. novembrit 2019
1100 € + km/osaleja kehtib kõigile, kes on registreerunud enne 01. detsembrit 2019
Valikust 1 koolituspäev:
155 € + km/osaleja
Osaledes kokku eraldi kolmel koolituspäeval KEHTIB KA ERIHIND 345 € + km/osaleja
(st. ühe koolituspäeva hinnaks on lausa 115 € + km/osaleja)
Koolituse hind sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööki kõigil koolituspäevadel, tunnistust

 

 Info koolituse toimumisaja ja -koha osas leiate SIIT 

 

 

KOOLITUSELE REGISTREERUMISEKS TÄIDA PALUN ALLOLEV VORM ↓(Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed)


(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)


(ettevõte/asutus või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond ja postiindeks)Võite oma meelt igal ajal muuta ja loobuda uudiskirjade saamisest vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee