• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ
  Koolitus korraldatakse koostöös EOKK OÜ-ga (Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus)

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Anda õppijale teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates kriisiolukordades.

  Koolituse läbinud osaleja:

  • Teab ja oskab koostada oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvat hädaolukorra lahendamise plaani;
  • Teab, millised on tema ülesanded ja tegevused asutuse kriisimeeskonna liikmena erinevates hädaolukorra etappides;
  • Tunneb ära ja oskab reageerida erinevatele hädaolukordadele;
  • Teab, millised on informatsiooni liikumise alused ning oskab koostada vastuseid ja teateid kolmandatele osapooltele hädaolukordade kohta;
  • Teab, kuidas taastada hädaolukorrale eelnenud tavapärane seisund ja oskab korraldada psühholoogilise toe abivajajatele.
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  Koolituse sihtgrupiks on hoolekande- ja haridusasutuste kriisimeeskonnaliikmed, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad ja ka kõik teised, kes teema vastu huvi tunnevad.

 • ÕPPE KOGUMAHT

  Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

 • ÕPPE SISU

  Kriis ja hädaolukord

  • Kriisi ja hädaolukorra mõiste ja erinevused
  • Psühholoogiline toimetulek hädaolukorra ajal ja järgselt
  • Tavapärase töörütmi taastamine ja psühholoogiline esmaabi pärast sündmust

  Hädaolukorra lahendamise plaan

  • Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused
  • Hädaolukordade lahendamise üldised alused (s.h. elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine)
  • Hädaolukorra lahendamise plaani rakendamine
  • Info liikumise alused hädaolukorra lahendamisel, kriisikommunikatsioon
  • Suhtlus meedia, sündmusest mõjutatud isikute ja operatiivteenistustega
  • Kriisimeeskonna liikmete ülesanded ja kohustused hädaolukordade ennetamiseks ja lahendamiseks
  • Hädaolukorrajärgsed taastavad tegevused

  Tegutsemine erinevate hädaolukordade ajal

  • Äkkrünnak ja agressiivne isik (sündmuse äratundmine, tegevused mõjude vähendamiseks, ründaja profiil)
  • Plahvatus ja varing (evakuatsiooni ja varjumise põhimõtted, pommiähvardusele reageerimine)
  • Katkestus elutähtsate teenuste toimepidavuses (asutuse valmisolek kriitilises olukorras toime tulla)
  • Reageerimine õnnetuse korral.
 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub:
  Veebikoolituse puhul läbi ZOOM platvormi ja kontaktõppe koolituse puhul aadressil Laki 17, EOKK koolitusklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt (ka vahendatavate koolituste puhul) koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektori poolt koostatud mahukad konspektid, näidisdokumentatsioon elektrooniliselt töödeldaval kujul.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on osalemine kogu koolituspäeval ja enesekontrollitesti sooritamine.

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Mari Kolga, EOKK OÜ

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

REGISTREERU SIIN
 • Hädaolukordade lahendamise kontaktõppe koolitus toimub aadressil Laki 17, Tallinn EOKK koolitusklassis ja veebikoolitused toimuvad ZOOM keskkonnas.

 • Osalejad saavad parkida EOKK parkimiskohtadel tasuta Laki 15 parkimisplatsil

 • Koolituspäev algab nii veebi- kui ka kontaktõppekoolitusel kell 10.00 ning lõppeb kell 17.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).