Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamise ja haldamise koolituse õppekava

1Õppekava nimetusTööohutusalase dokumentatsiooni koostamise ja haldamise koolituse õppekava
2Täienduskoolituse asutuse nimetusRA Koolitused OÜ
3Õppekava rühmTöökaitse
4ÕppekeelEesti
5ÕpiväljundidKoolituse peamiseks eesmärgiks on abistada töökeskkonnaspetsialisti tööohutusalase dokumentatsiooni ettevalmistamisel ja haldamisel.

Koolituse eesmärk on anda õppijatele praktilised oskused tööohutuse valdkonna dokumentatsiooni koostamisel lähtuvalt EV kehtivast seadusandlusest ning võimaldada vajalikul määral praktiliselt harjutada  tööohutusalase dokumentatsiooni koostamist, mida osalejad oma igapäevatöös peale koolituse läbimist vajavad.

Koolituse läbinud osaleja

·         Oskab vormistada töökeskkonnastruktuuridesse kuuluvate töötajate määramisi;

·         Teavitab nõuetekohaselt riiklikke asutusi;

·         Oskab koostada, vormistada ja hallata isikukaitsevahenditega, juhendamistega, tööõnnetustega seonduvaid dokumente;

·         On omandanud baasteadmised riskianalüüsi, sisekontrollisüsteemi dokumentatsiooni ja tegevuskava osas.

6Õpingute alustamise tingimusedE-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusKoolituse sihtgrupiks on töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis.

Soovitav (aga mitte kohustuslik) on eelnevalt läbida Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolitus.

8Õppe kogumahtAuditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

 

9Õppe sisu·         Töökeskkonna struktuurid: Töökeskkonnaspetsialisti määramine, töökeskkonnavolinike valimised;

·         Töökeskkonnanõukogu liikmete määramine, esmaabiandjate määramine, Tööinspektsiooni teavitamine – tähtajad ja vorminõuded;

·         Tööõnnetuste ja ohuolukordade uurimisega seonduv dokumentatsioon;

·         Tervisekontrolliga seonduvad dokumendid;

·         Sisekontrolli korraldus (protseduuri/juhendi näidised), sisekontrolli plaan, terviseriskide vähendamise ja ennetamise tegevuskava;

·         Riskianalüüsiga seotud dokumendid, näited vormistamisest;

·         Tööohutusalane juhendamine ja väljaõpe, ohutusjuhendid ja koolituste registreerimine;

·         Isikukaitsevahendite väljastamine.

10Õpikeskkonna kirjeldusKoolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11Õppematerjalide loendLektori poolt koostatud mahukad konspektid, näidisdokumentatsioon elektrooniliselt töödeldaval kujul.
12Lõpetamise tingimusedKoolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13Koolitajad/lektoridKrista Silbaum