Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolituse õppekava

1Õppekava nimetusTöökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete väljaõppekoolituse õppekava
2Täienduskoolituse asutuse nimetusRA Koolitused OÜ
3Õppekava rühmTöökaitse
4ÕppekeelEesti, vene
5ÕpiväljundidKoolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

Koolituse lõppedes osaleja:

·         Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid;

·         Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;

·         Tunneb enamlevinud töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida;

·         Teadvustab töökeskkonna ohutuse tagamiseks mõeldud töökeskkonna struktuuride loomise olulisust;

·         Oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes.

6Õpingute alustamise tingimusedE-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusEelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

Koolituse sihtgrupiks on töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis.

8Õppe kogumahtAuditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 24 akadeemilist tundi

9Õppe sisu·         Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused;

·         Töökeskkonna-alased mõisted;

·         Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;

·         Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded. Ettevõtte/asutuse tööohutuse ja töötervishoiu korraldus, töötaja ja tööandja koostöö;

·         Töötajate juhendamine ja väljaõpe;

·         Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;

·         Nõuded töökohale;

·         Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord;

·         Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal;

·         Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused;

·         Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine. Peamised kutsehaiguste põhjused;

·         Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;

·         Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele;

·         Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööstressi ennetamine;

·         Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid;

·         Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine;

·         Töökeskkonna sisekontroll laiemas ja kitsamas mõistes;

·         Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest;

·         Kohtupraktika.  Töötervishoiu ja tööohutuse „Hea tava“ põhimõtted Euroopa Liidus ja Eestis;

·         Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja EL-is. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised.

10Õpikeskkonna kirjeldusTallinnas toimuvad koolitused RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

Väljaspool Tallinna toimuvad koolitused  erinevatelt koolitusruumide pakkujatelt renditud koolitusklassides üle Eesti. Koolitusruumide rentimisel jälgitakse, et ruumid oleks varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm) ning et osalejatele oleks olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms).

11Õppematerjalide loendLektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal
12Lõpetamise tingimusedKoolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13Koolitajad/lektoridKrista Silbaum, Anneli Einroos, Monika Loit-Kilgas, Priit Siitan, Laura Arland