Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete ja töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekoolituse õppekava: tööohutusalase töö korraldus ettevõttes/asutuses

1Õppekava nimetusTöökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete ja töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekoolituse õppekava: tööohutusalase töö korraldus ettevõttes/asutuses.
2Täienduskoolituse asutuse nimetusRA Koolitused OÜ
3Õppekava rühmTöökaitse
4ÕppekeelEesti, vene
5ÕpiväljundidKoolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

Koolituse lõppedes osaleja:

·         Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid;

·         Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;

·         Teadvustab töökeskkonna ohutuse tagamiseks mõeldud töökeskkonna struktuuride loomise olulisust;

·         Tunneb tervisekontrollija esmaabi  korraldamise nõudeid töökohal;

·         On omandanud baasteadmised tööstressi ja teiste psühhosotsiaalsete ohutegurite tervisemõjust.

6Õpingute alustamise tingimusedE-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusKoolituse sihtgrupiks on töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis.

Täiendkoolitus on mõeldud osalejatele, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse. Töökeskkonnaspetsialistide täiendkoolitus on nõutav läbida iga 5 aasta järel, töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppe regulaarsust õigusaktiga ei ole reguleeritud, soovitav läbida täiendõpe volituste kehtivusaja jooksul, st iga 4 aasta järel.

8Õppe kogumahtAuditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

9Õppe sisu·         Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused;

·         Töökeskkonna-alased mõisted. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;

·         Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded. Ettevõtte/asutuse tööohutuse ja töötervishoiu korraldus, töötaja ja tööandja koostöö;

·         Töötajate juhendamine ja väljaõpe;

·         Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;

·         Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööstressi ennetamine.

10Õpikeskkonna kirjeldusTallinnas toimuvad koolitused RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

Väljaspool Tallinna toimuvad koolitused  erinevatelt koolitusruumide pakkujatelt renditud koolitusklassides üle Eesti. Koolitusruumide rentimisel jälgitakse, et ruumid oleks varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm) ning et osalejatele oleks olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms).

11Õppematerjalide loendLektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal
12Lõpetamise tingimusedKoolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13Koolitajad/lektoridKrista Silbaum, Anneli Einroos, Monika Loit-Kilgas, Priit Siitan, Laura Arland