Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete ja töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekoolituse õppekava: töökeskkonna ohutegurid

1Õppekava nimetusTöökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete ja töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekoolituse õppekava: töökeskkonna ohutegurid
2Täienduskoolituse asutuse nimetusRA Koolitused OÜ
3Õppekava rühmTöökaitse
4ÕppekeelEesti, vene
5ÕpiväljundidKoolituse tulemusel mõistab õppija töökeskkonnast tulenevaid ohte, töökeskkonnakorraldust riigi ja ettevõtte tasandil ning töökeskkonna riskide vältimise ja vähendamise meetmeid tulenevalt seadusandlusest.

Koolituse lõppedes osaleja:

·         Õppe tulemusena oskab õppija korraldada ettevõttes töökeskkonna ja –ohutuse alast tegevust ning tunneb valdkonna õigusaktide nõudeid;

·         Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;

·         Teadvustab töökeskkonna ohutuse tagamiseks mõeldud töökeskkonna struktuuride loomise olulisust;

·         On omandanud baasteadmised füüsikaliste, bioloogiliste, keemiliste ja füsioloogiliste ohutegurite tervisemõjust.

6Õpingute alustamise tingimusedE-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusKoolituse sihtgrupiks on töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, keskastme juhid ning tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis.

Täiendkoolitus on mõeldud osalejatele, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse. Töökeskkonnaspetsialistide täiendkoolitus on nõutav läbida iga 5 aasta järel, töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppe regulaarsust õigusaktiga ei ole reguleeritud, soovitav läbida täiendõpe volituste kehtivusaja jooksul, st iga 4 aasta järel.

8Õppe kogumahtAuditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi
9Õppe sisu·         Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused;

·         Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine. Peamised kutsehaiguste põhjused;

·         Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;

·         Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele.

10Õpikeskkonna kirjeldusTallinnas toimuvad koolitused RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

Väljaspool Tallinna toimuvad koolitused  erinevatelt koolitusruumide pakkujatelt renditud koolitusklassides üle Eesti. Koolitusruumide rentimisel jälgitakse, et ruumid oleks varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm) ning et osalejatele oleks olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms).

11Õppematerjalide loendLektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal
12Lõpetamise tingimusedKoolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13Koolitajad/lektoridKrista Silbaum, Laura Arland