Töökeskkonna riskianalüüsi jätkukoolituse õppekava

1Õppekava nimetusTöökeskkonna riskianalüüsi jätkukoolituse õppekava
2Täienduskoolituse asutuse nimetusRA Koolitused OÜ
3Õppekava rühmTöökaitse
4ÕppekeelEesti
5ÕpiväljundidKoolituse lõppedes on osaleja:

·         Mõistab, millised füüsikalised, keemilised, psühhosotsiaalsed, bioloogilised ja füsioloogilised ohutegurid esinevad tema töökeskkonnas;

·         Tunneb töötervishoiu- ja tööohutusalase seadusandluse nõudeid töökeskkonna riskianalüüsile;

·         Tunneb enamlevinud töökeskkonna riskianalüüsi metoodikaid, oskab neid kasutada töökeskkonna riskide hindamisel;

·         Oskab kirjeldada enamlevinud töökeskkonna ohutegureid;

·         On omandanud ülevaate erinevate riskianalüüside vormistusviiside osas.

6Õpingute alustamise tingimusedE-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusVajalik on eelnevalt koolituse sissejuhatus riskianalüüsi läbimine.
8Õppe kogumahtAuditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

Praktilise töö osakaal 16 akadeemilist tundi (kodutöö).

9Õppe sisu·         Ülevaade töökeskkonna keemilistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;

·         Töökeskkonna keemiliste ohutegurite parameetrite mõõtmine;

·         Ülevaade töökeskkonna bioloogilistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele;

·         Ülevaade töökeskkonna füüsikalistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite määramine ja mõõtmine;

·         Ülevaade töökeskkonna füsioloogilistest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele. Raskuste teisaldamine. Töökoha ergonoomia. Nõuded kuvaritööle. Nõuded töökohale;

·         Ülevaade töökeskkonna psühhosotsiaalsetest ohuteguritest ning nende mõjust töötaja tervisele;

·         Riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus;

·         Ohutegurite väljaselgitamine töökeskkonnas. Ohutegurite tuvastamise võimalused. Töökeskkonna kaardistamine, küsitlused;

·         Ohustatud inimeste väljaselgitamine;

·         Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine, riskihindamise levinumad põhimõtted ja metoodikad;

·         Tulemuste dokumenteerimine. Tulemuste analüüsimine. Tegevuskava. Sisekontrolli seosed töökeskkonna riskianalüüsiga.

10Õpikeskkonna kirjeldusKoolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11Õppematerjalide loendLektori poolt koostatud konspekt ja mahukad näidismaterjalid
12Lõpetamise tingimusedKoolitus lõpeb kodutöö (töökeskkonna riskianalüüs) sooritamisega. Kehtestatud kriteeriumidele vastava kodutöö edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13Koolitajad/lektoridRiskianalüüsi koolituste juhtivkoolitajaks on Krista Silbaum.