Sissejuhatus töökeskkonna riskianalüüsi koolituse õppekava

1Õppekava nimetusSissejuhatus töökeskkonna riskianalüüsi koolituse õppekava
2Täienduskoolituse asutuse nimetusRA Koolitused OÜ
3Õppekava rühmTöökaitse
4ÕppekeelEesti
5ÕpiväljundidKoolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi järgmistel teemadel:

·         Töökeskkonna riskianalüüsi olemus ja vajadus;

·         Töötervishoiu- ja tööohutusalase seadusandluse nõuded töökeskkonna riskianalüüsile;

·         Enamlevinud töökeskkonna riskianalüüsi metoodikad, nende kasutamine riskide hindamisel;

·         Töökeskkonna ohutegurite kaardistamine, kirjeldamine ja hindamine;

·         Riskianalüüsi vormistamine.

6Õpingute alustamise tingimusedE-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusTungivalt soovitav on eelnevalt läbida Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolitus või täiendkoolitusena töökeskkonna ohutegurite õppepäev.
8Õppe kogumahtAuditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

9Õppe sisu·         Riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus;

·         Ohutegurite väljaselgitamine töökeskkonnas. Ülevaade töökeskkonnas esineda võivatest füüsikalistest, keemilistest, bioloogilistest, füsioloogilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest;

·         Ohutegurite tuvastamise võimalused. Töökeskkonna kaardistamine, küsitlused;

·         Töötervishoiu- ja tööohutusalastest õigusaktidest tulenevad nõuded töökeskkonnariskianalüüsile;

·         Ohustatud inimeste väljaselgitamine;

·         Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine, riskihindamise levinumad põhimõtted ja metoodikad;

·         Tulemuste dokumenteerimine. Tulemuste analüüsimine. Tegevuskava. Sisekontrolli seosed töökeskkonna riskianalüüsiga.

10Õpikeskkonna kirjeldusKoolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11Õppematerjalide loendLektori poolt koostatud konspekt ja mahukad näidismaterjalid
12Lõpetamise tingimusedKoolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13Koolitajad/lektoridRiskianalüüsi koolituste juhtivkoolitajaks on Krista Silbaum.