Psühholoogilise esmaabi (PEA) baaskoolituse õppekava

1Õppekava nimetusPsühholoogilise esmaabi (PEA) baaskoolituse õppekava
2Täienduskoolituse asutuse nimetusRA Koolitused OÜ
3Õppekava rühmTöökaitse
4ÕppekeelEesti
5ÕpiväljundidKoolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi järgmistel teemadel:

·         Mis on kriis? Mis eristab arengu/ealisi kriise traumaatilistest kriisidest? Kes on ohvrid;

·         Kuidas inimesed tajuvad traumaatilisi sündmusi ning mis suurendab kriisiolukorra ohtlikkust;

·         Kuidas traumaatiline kriis kulgeb? Millised on tüüpilisemad reaktsioonid täiskasvanutel, lastel ja eakatel inimestel? Kuidas toimub leppimine kaotustega;

·         Mis on psühholoogilise esmaabi olemus? Millised on üldised abi andmise põhimõtted? Mida silmas pidada laste ja vanurite abistamisel? Kas abi võib ja saab alati anda;

·         Miks kriisis olijal võib rääkimisest ja heast kuulajast abi olla;

·         Mis juhtub siis, kui trauma jääb läbi töötamata? Kuidas tunda ära traumajärgse stressihäire sümptomeid? Mida siis ette võtta;

·         Miks on oluline tegeleda psühholoogilise kriisiabi osutamisega töökohal? Milles seisneb järelvestluse/ defusingu kasulik toime nii töötajale kui tööandjale;

·         Millest peaks abistaja olema teadlik, kui ta otsustab aidata?  Lihtsamad eneseabivõtted.

6Õpingute alustamise tingimusedE-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusSoovitav (aga mitte kohustuslik) on eelnevalt läbida Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolituse või Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolituse raames min. 2 akad h loeng „Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas“.
8Õppe kogumahtAuditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi.

9Õppe sisu·         Inimese käitumine ja reaktsioonid traumaatilistes kriisiolukordades;

·         Inimliku toetuse ja psühholoogilise abi vajalikkus kriisiolukordades, sh töökohal;

·         Psühholoogilise esmaabi andmise põhimõtted;

·         Abistaja eneseabivajaduse olulisus;

·         Lihtsamad eneseabitehnikad;

·         Juhtumite analüüs.

10Õpikeskkonna kirjeldusKoolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11Õppematerjalide loendLektori poolt koostatud mahukad konspektid, juhtumikirjeldused ja videomaterjal
12Lõpetamise tingimusedKoolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13Koolitajad/lektoridPsühholoogilise esmaabi (PEA) baaskoolituse juhtivkoolitaja on Monika Loit-Kilgas