Esmaabi täiendkoolituse õppekava

1Õppekava nimetusEsmaabi täiendkoolituse õppekava
2Täienduskoolituse asutuse nimetusRA Koolitused OÜ

Koolitus korraldatakse koostöös Eesti Punase Ristiga

3Õppekava rühmTöökaitse
4ÕppekeelEesti, vene
5ÕpiväljundidEsmaabi täiendõppe eesmärk on

·         Korrata ja süvendada esmaabi väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi, sealhulgas teadvustada inimese ellujäämise seisukohalt tähtsamad elutalitlused;

·         Korrata üle esmaabialased põhiteadmised ja oskused, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).

Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi järgmistel teemadel:

·         Teha kindlaks kannatanu seisukorda, võtta vastu olulisi kannatanu tervisega seotud otsuseid;

·         Hinnata  õnnetusolukorda;

·         Kuidas tegutseda õnnetusolukorras ja kutsuda abi;

·         Elustada (nukk-mannekeenil);

·         Peatada ja sulgeda verejooksu, siduda haava;

·         Vabastada hingamisteid;

·         Arvestada selja/kaela kaitsega;

·         Anda šoki- ja traumaasendit, abistada šokis kannatanut;

·         Anda esmaabi haavade, luumurdude, liigesevigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral;

·         Abistada teadvuse kaotanud inimest.

6Õpingute alustamise tingimusedE-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusVajalik eelnev esmaabi väljaõppekoolituse läbimine mitte varem kui 3 aastat tagasi.
8Õppe kogumahtAuditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

9Õppe sisu·         Eneseohutus mitmesugustes õnnetusolukordades. Abi korraldamine;

·         Kannatanu esmane ja teisene ülevaatus. Ohuolukorrad;

·         Elupäästva esmaabi andmine uppumise, südameinfarkti, elektriga seotud õnnetuste puhul;

·         Praktiline harjutamine elustamisnukkudel Anne ja Little Ann;

·         Traumahaige käsitlemine. Esmaabi mitmesuguste traumade puhul;

·         Praktiline harjutamine, erinevad sidumisviisid, püsiv
külili asend;

·         Diabeet, astma, epilepsia , insult, allergia – esmaabi nende puhul.

10Õpikeskkonna kirjeldusKoolitus toimub Eesti Punase Risti õppeklassis (Tallinn, Eha tn 8), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11Õppematerjalide loendLektori poolt kokku pandud näidis- ja videomaterjal; esmaabivahendid; elustamisnukud “Anne” ja “Baby”.
12Lõpetamise tingimusedKoolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13Koolitajad/lektoridEsmaabi väljaõppe õppekava juhtivkoolitajad on Eesti Punase Risti esmaabiõpetajad Ellen Sternhof, Merike Mets, Jelena Katujeva.